Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych- wymiana nawierzchni dróg,m parkingów i przejść ewakuacyjnych przy budynku Internatu

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-314 Kielce, ul. Radiowa
 • Telefon/fax: tel. 413 449 065 , fax. 413 446 804
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
  ul. Radiowa 3
  25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 449 065, fax. 413 446 804
  REGON: 12509630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plastykielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych- wymiana nawierzchni dróg,m parkingów i przejść ewakuacyjnych przy budynku Internatu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres rzeczowy robót budowlanych - wykonanie nawierzchni chodnika na odcinku od budynku szkoły ZPSP w Kielcach ul. Radiowa 3, w ilościach określonych w przedmiarach (w załączniku nr 1.1 – drogi, parkingi, załącznika nr 1.2 – przejścia ewakuacyjne do umowy ) : 1) robót rozbiórkowych, w tym: - rozebranie, wywózka i utylizacja nawierzchni terenu z betonu prefabrykowanego (płyty chodnikowe, trylinka), - rozebranie, wywózka i utylizacja murków z cegły wzdłuż chodników, 2) robót drogowych (chodniki i plac parkingowy), w tym: - wykopanie i uformowanie koryt, - wykonanie podbudowy wielowarstwowej, - wykonania nawierzchni z kostki betonowej (Inwestor posiada kostkę betonową) - montaż obrzeży betonowych prefabrykowanych. 2. Na szczegółowy przedmiot zamówienia składają się: 1) wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym przez: a) projekt budowlano-wykonawczy, b) przedmiar robót, c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną