Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2019/2020

Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-445 Szczekociny, ul. Senatorska
 • Telefon/fax: tel. 343 557 050 , fax. 343 557 165
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
  ul. Senatorska 2
  42-445 Szczekociny, woj. śląskie
  tel. 343 557 050, fax. 343 557 165
  REGON: 15139873500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczekociny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2019/2020. 2.Zamówienie składa się z dwóch części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia). Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część 1 – Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2019/2020 Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz 10 uczniów niepełnosprawnych (1 osoba – wózek inwalidzki zam. Szczekociny, 4 osoby zam. Szczekociny, 1 osoba zam. Drużykowa, 1 osoba zam. Bonowice, 1 osoba zam. Grabiec, 1 osoba zam. Rokitno, 1 osoba zam. Wólka Ołudzka) w okresie od 02.09.2019 r. do 31.07.2020 r. do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu. Zamawiający wymaga, by opiekę nad przewozem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu świadczyło dwóch opiekunów. Część 2 – Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2019/2020 Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz 2 uczniów niepełnosprawnych ( 1 osoba zam. Rokitno, 1 osoba zam. Grabiec) w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. do Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu. 3.Usługa transportowa świadczona jest z zakresu dowożenia uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły i ośrodka i przywożenie uczniów do domu po zakończonych zajęciach, samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym uczniów na wózkach inwalidzkich. 4.Przewozy odbywać się będą zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020, z harmonogramami oraz szczegółowymi rozkładami jazdy ustalonymi przez dyrektorów poszczególnych placówek, do których prowadzony jest dowóz w godzinach określonych w planie zajęć lekcyjnych w dni nauki szkolnej. Plany zajęć w związku ze zmianami planu lekcji mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. Szczegółowy rozkład jazdy Wykonawca ma obowiązek ustalić z rodzicami dowożonych uczniów i dyrektorami placówek. Po uzgodnieniu, szczegółowy rozkład jazdy z przebiegiem tras dowozu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania ucznia w podróży, z uwzględnieniem, że uczeń powinien być dowieziony do placówki w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez niego o czasie zajęć i zabieranie go po zakończeniu zajęć. 5.Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego i terminowego podstawiania samochodów w wyznaczonym miejscu i czasie. 6.Wykaz uczniów określi załącznik do umowy. Liczba uczniów objętych dowozem w okresie wykonywania zamówienia może ulec zmianie, zmianie może ulec przebieg trasy dowozu uczniów do placówki w zależności od miejsca zamieszkania ucznia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie liczby uczniów albo zmian osobowych na liście uczniów, a także zmian w trasie dowozu do 10 km. Zmiany te nie będą powodować zmian umowy. 7.Wszystkie przewożone osoby muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. Wykonawca podczas wykonywania przewozu na poszczególnych trasach nie może przewozić osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu. 8.Na przedmiot zamówienia składają się wszystkie czynności niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu uczniów rano na zajęcia i po południu z zajęć w placówce do miejsca zamieszkania, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa, sprawowanie dodatkowej, specjalistycznej opieki nad powierzonymi uczniami, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, przekazanie uczniów opiekunowi placówki, odbiór od opiekuna z budynku placówki i przekazanie uczniów pod opiekę rodzica/prawnego opiekuna. 9.Opieka nad uczniami powinna być sprawowana przez cały czas przewozu, tj. od miejsca zamieszkania do placówki i z placówki do miejsca zamieszkania. Opiekun nie może podczas opieki nad uczniami siedzieć obok kierowcy. 10.Zamawiający wymaga, aby przewóz był realizowany pod opieką opiekuna posiadającego kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej. Zamawiający nie dopuszcza, aby kierowca był opiekunem. 11.Wykonawca przed nawiązaniem stosunku pracy z kierowcą i opiekunem, jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy dane kierowcy oraz opiekuna nie widnieją w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. 12.Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę w czasie dowożenia, winni być wyposażeni w telefon komórkowy dostępny dla rodziców dowożonych uczniów, dyrektora placówki oraz dla Zamawiającego. 13.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby kierowcy i opiekuna, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. 14.Przewóz ucznia niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim odbywać się może wyłącznie po zamocowaniu pasów zabezpieczających osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim oraz wózka pasami i zaczepami, które nie mogą być zwalniane w czasie jazdy. 15.Samochód, którym przewożeni są uczniowie musi być sprawny technicznie, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, musi być wyposażony w atestowany sprzęt zabezpieczający oraz specjalne oznakowanie. 16.Samochód musi posiadać widoczne oznakowanie pojazdu zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 17.W okresie zimowym pojazd dowożący uczniów musi być ogrzewany. 18.Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1.Zamawiający na podstawie art.29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. kierowców oraz opiekunów na trasach dowozu uczniów. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w/w osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę w/w osób: a. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 19.Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 60.13.00.00-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 60.14.00.00-1 - Nieregularny transport osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną