”Przygotowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej i wykonanie zadaszenia nad wejściem i dojazdem Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Niepodległości 44-48 w Koszalinie oraz wymianę drzwi wejściowych na drzwi automatyczne”

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 75-252 Koszalin, ul. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 94 3406542 , fax. 94 3423339
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
  ul. Niepodległości 44-48
  75-252 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3406542, fax. 94 3423339
  REGON: 00029075900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szgichp.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ”Przygotowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej i wykonanie zadaszenia nad wejściem i dojazdem Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Niepodległości 44-48 w Koszalinie oraz wymianę drzwi wejściowych na drzwi automatyczne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest budowa zadaszenia nad głównym wejściem do szpitala zlokalizowanego (na terenie działki nr 47/5, obręb 0020, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin) od strony północnej, wjazd od al. Monte Casino wraz z wymianą istniejących drzwi rozwiernych na drzwi przesuwne automatyczne oraz przygotowaniem dokumentacji architektoniczno – budowlanej. Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem: - wykonanie pełnej dokumentacji architektoniczno – budowlanej, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę; - budowę zadaszenia: - powierzchnia 72 m2; - długość frontowa 12 m2; - długość boczna 6 m2; - wysokość zadaszenia 3,5 m / 4 m (wysokość należy dostosować do wysokości karetek, tak aby umożliwić wjazd pojazdu pod zadaszenie); - dach jednospadowy, wsparty na dwóch słupach od strony frontowej zadaszenia oraz na 4 /6 słupach od stront stycznej z budynkiem istniejącym; - konstrukcja nośna stalowa, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo (kolor w uzgodnieniu z Inwestorem); - elementy złączeniowe i płatwie dachowe stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo (kolor w uzgodnieniu z Inwestorem); - pokrycie zadaszenia: płyta PC - poliwęglan lity przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, dwustronnie zabezpieczony przed szkodliwym działaniem promieniowania (2UV), utwardzony, odporny na zarysowania i uderzenia, niepalny i nietoksyczny, barwa płyty w uzgodnieniu z Inwestorem, wykończenie płyty satynowe, grubość płyty min. 6 mm, (należy dobrać do obciążeń ; - wykonanie prac ziemnych fundamentowych pod słupy stalowe; - wykonanie obróbek blacharskich przy połączeniu zadaszenia z istniejącym budynkiem wraz z uszczelnieniem styku istniejącej witryny z zadaszeniem; - odwodnienie zadaszenia z wpięciem w istniejącą instalację deszczową; - montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych zmierzchowych typu LED (4 sztuki); - montaż logo wraz z nazwą własną jednostki na belce / kratownicy frontowej zadaszenia wraz z oświetleniem led; - demontaż istniejących drzwi zewnętrznych rozwiernych wejściowych do szpitala (szerokość w świetle pomiędzy profilami 143 cm, wysokość w świetle 225 cm); - montaż witryny z drzwiami zewnętrznymi dwuskrzydłowymi przesuwnymi z mechanizmem automatycznym w miejscu drzwi zdemontowanych (materiał: aluminium + szkło, szerokość w świetle pomiędzy profilami 143 cm, wysokość w świetle 225 cm); - transport i montaż;. Przedmiot umowy obejmuje: a. wszelkie roboty branży budowlanej i instalacyjnej, które są niezbędne do wykonania całego przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz BHP i p. poż., b. dostawę wszystkich niezbędnych materiałów (wyrobów budowlanych) do realizacji przedmiotu umowy z załączonymi ważnymi aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami). Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje miedzy innymi: a. urządzenie placu budowy pod realizację przedmiotu umowy, b. oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy na czas prowadzenia robot budowlanych, c. zabezpieczenie istniejącego sprzętu przy wykonywaniu robot budowlanych, d. bieżące (codzienne) sprzątanie po robotach budowlanych i instalacyjnych, e. uporządkowanie otoczenia po zakończeniu robót budowlanych, f. usuwanie ewentualnych szkód powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, g. usuwanie kolizji wynikłych przy realizacji przedmiotu umowy, h. wywiezienie wszystkich odpadów powstałych przy wykonywaniu robot budowlanych z terenu budowy na wysypisko oraz poniesienie kosztów ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, i. wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną