Realizacja Dni Otwartych dla cudzoziemców w ramach projektu "Administracja dla cudzoziemca - szybciej i sprawniej", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FAMI

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 042 6641526, 6641210 , fax. 426 641 112
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6641526, 6641210, fax. 426 641 112
  REGON: 43080020000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja Dni Otwartych dla cudzoziemców w ramach projektu "Administracja dla cudzoziemca - szybciej i sprawniej", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FAMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja Dni Otwartych dedykowanych pięciu różnym grupom cudzoziemców z obszaru państw trzecich: studentom, małżonkom obywateli polskich, pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców z obszaru państw trzecich, cudzoziemcom posiadającym Kartę Polaka i polskie pochodzenie, pozostałym cudzoziemcom z obszaru państw trzecich. Dni Otwarte będą organizowane dla każdej grupy cudzoziemców osobno. Klientom przedstawiony zostanie projekt „Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Dni Otwarte podzielono na 5 modułów (dni) – każdy dedykowany innej grupie docelowej z obszaru państw trzecich: studentom, małżonkom obywateli polskich, pracodawcom, cudzoziemcom posiadającym Kartę Polaka i pozostałym. Każdy Dzień Otwarty odbywać się będzie w godzinach 8.00-16.00. 2. Zamówienie podzielone jest na 5 części 1) Część I - Dzień Otwarty dla Pracodawców (21.09.2019 r. – sobota) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I: w ramach Dnia Otwartego dla Pracodawców (21.09.2019 r. - sobota) zostanie w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zorganizowana konferencja i warsztaty, na których Wykonawca poinformuje pracodawców zatrudniających cudzoziemców o procedurach i przepisach związanych z legalizacją pracy, zaprezentuje aplikacje przekazane do dyspozycji klientów: aplikacja ZC (zatrudnienie cudzoziemców), elektroniczna rezerwacja wizyt, generator wniosków, informacja o stanie sprawy, infolinia. Ponadto, przedstawi projekt Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej oraz źródła jego finansowania (zgodnie z zaleceniami Podręcznika Beneficjenta Funduszu Azylu, Migracji i Integracji). W drugiej części Dnia, Wykonawca przeprowadzi warsztaty z praktycznego wykorzystania w/w aplikacji, przeszkoli pracodawców jak korzystać z aplikacji ZC i elektronicznej rezerwacji wizyt, odpowie także na nurtujące pracodawców pytania. Do realizacji powyższego zamówienia Zamawiający poszukuje 10 osób w ramach wieloosobowego stanowiska do obsługi Dnia Otwartego. 2) Część II – Dzień Otwarty dla Małżeństw (28.09.2019 r. – sobota) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II: w ramach Dnia Otwartego dla Małżeństw (28.09.2019 r. – sobota) Wykonawca podejmie się współorganizacji spotkań z małżeństwami (cudzoziemiec oraz małżonek) w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wykonawca będzie informował o procedurach i przepisach legalizacji pobytu w Polsce, możliwości nabywania polskiego obywatelstwa. Wykonawca zaprezentuje aplikacje dla klientów: generator wniosków, elektroniczna rezerwacja wizyt, informacja o stanie sprawy, infolinia. Ponadto, przedstawi projekt Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej oraz źródła jego finansowania (zgodnie z zaleceniami Podręcznika Beneficjenta Funduszu Azylu, Migracji i Integracji). Mając na względzie zgłaszane wcześniej wnioski klientów oraz indywidualny charakter spraw przeprowadzi warsztaty z praktycznego wykorzystania w/w aplikacji, przeszkoli jak korzystać z aplikacji informacja o stanie sprawy, infolinia, odpowie także na nurtujące pytania. Do realizacji powyższego zamówienia Zamawiający poszukuje 10 osób w ramach wieloosobowego stanowiska do obsługi Dnia Otwartego. 3) Część III – Dzień Otwarty dla Studentów (05.10.2019 r. – sobota) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III: w ramach Dnia Otwartego dla Studentów (05.10.2019 r. – sobota) zostaną zorganizowane na wskazanych przez Zamawiającego uczelniach wyższych w Łodzi: konferencja/spotkanie ze studentami uczelni, na których Wykonawca poinformuje o przepisach związanych z legalizacją pobytu i pracy, zaprezentuje aplikacje przekazane do dyspozycji klientów cudzoziemców: aplikacja generator wniosków, elektroniczna rezerwacja wizyt, informacja o stanie sprawy, infolinia. Ponadto, przedstawi projekt Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej oraz źródła jego finansowania (zgodnie z zaleceniami Podręcznika Beneficjenta Funduszu Azylu, Migracji i Integracji). W drugiej części Dnia Wykonawca przeprowadzi warsztaty z praktycznego wykorzystania w/w aplikacji. Wykonawca będzie szkolić studentów jak korzystać z aplikacji informacja o stanie sprawy, infolinii i odpowie na nurtujące studentów pytania. Do realizacji powyższego zamówienia Zamawiający poszukuje 10 osób w ramach wieloosobowego stanowiska do obsługi Dnia Otwartego. 4) Część IV – Dzień Otwarty dla Cudzoziemców (19.10.2019 r. – sobota) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV: w ramach Dnia Otwartego dla Cudzoziemców (19.10.2019 r. - sobota) w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Wykonawca podejmie się współorganizacji spotkań dla cudzoziemców (jak np. prowadzących działalność gospodarczą, pracowników delegowanych itp.), zaprezentuje zasady legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Wykonawca zaprezentuje aplikacje przekazane do dyspozycji klientów: aplikacja elektroniczna rezerwacja wizyt, generator wniosków, informacja o stanie sprawy, infolinia. Ponadto, przedstawi projekt Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej oraz źródła jego finansowania (zgodnie z zaleceniami Podręcznika Beneficjenta Funduszu Azylu, Migracji i Integracji). W drugiej części Dnia, Wykonawca przeprowadzi warsztaty z praktycznego wykorzystania w/w aplikacji, przeszkoli cudzoziemców jak korzystać z aplikacji elektronicznej rezerwacji wizyt, odpowie także na nurtujące cudzoziemców pytania. Do realizacji powyższego zamówienia Zamawiający poszukuje 10 osób w ramach wieloosobowego stanowiska do obsługi Dnia Otwartego. 5) Część V – Dzień Otwarty dla posiadaczy Karty Polaka oraz osób rozpatrujących staranie się o obywatelstwo polskie (26.10.2019 r. – sobota) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części V: ramach Dnia Otwartego dla posiadaczy Karty Polaka oraz osób rozpatrujących staranie się o obywatelstwo polskie (26.10.2019 r. - sobota) w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Wykonawca podejmie się współorganizacji spotkań z klientami informujących o procedurach i przepisach w zakresie ubiegania się o polskie obywatelstwo, możliwości starania się o Kartę Polaka oraz wynikających z jej posiadania obowiązków i przywilejów oraz możliwości ubiegania się o pomoc finansową z budżetu państwa. Wykonawca zaprezentuje również aplikacje przekazane do dyspozycji klientów: aplikacja ZC (zatrudnienie cudzoziemców), elektroniczna rezerwacja wizyt, generator wniosków, informacja o stanie sprawy, infolinia. Ponadto, cudzoziemcom przedstawi projekt Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej oraz źródła jego finansowania (zgodnie z zaleceniami Podręcznika Beneficjenta Funduszu Azylu, Migracji i Integracji). Mając na względzie konieczność praktycznego wykorzystania aplikacji, w drugiej części Dnia Wykonawca będzie prezentować cudzoziemcom elektroniczną rezerwację wizyt, generator wniosków, aplikacje o stanie sprawy oraz odpowie na pytania cudzoziemców. Do realizacji powyższego zamówienia Zamawiający poszukuje 10 osób w ramach wieloosobowego stanowiska do obsługi Dnia Otwartego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75100000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną