Realizacja usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie”

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 08-530 Dęblin, Lotników Polskich
 • Telefon/fax: tel. 261 519 450, , fax. 261 519 450
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  Lotników Polskich 1
  08-530 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 519 450, , fax. 261 519 450
  REGON: 060738970
 • Adres strony internetowej zamawiającego: muzeumsp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie”. 2) Przedmiot zamówienia polega na świadczeniu na rzecz Zamawiającego przy pomocy pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, usług bezpośredniej ochrony osób przebywających na terenie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie oraz mienia. 3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a) Realizować usługi stanowiące przedmiot zamówienia polegające na pełnieniu dyżuru pracowników ochrony wpisanych na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w siedzibie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, w dni robocze – w godzinach od 8:30 do 17:30 (9 godzin) oraz w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy – w godzinach od 9:30 do 18:30 (9 godzin). b) W sytuacjach alarmowych zapewnić interwencję grupy interwencyjnej składającej się z minimum dwóch pracowników wpisanych na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony. Czas dojazdu grupy interwencyjnej do siedziby Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie wynosi nie więcej niż ... minuty od zgłoszenia zaistnienia sytuacji alarmowej. c) Realizować usługi polegające na ochronie obiektu w formie elektronicznej poprzez system sygnalizacji włamania i napadu podłączony do alarmowego centrum odbiorczego Wykonawcy drogą radiową, na wydzielonej częstotliwości. Wykonawca musi posiadać stosowne pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących na wydzielonych częstotliwościach. 4) Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia jest Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie. 5) Na terenie objętym przedmiotem zamówienia, stanowiącym grunty będące własnością Zamawiającego, o powierzchni 0,3215 ha, zlokalizowany jest budynek muzeum wraz z częścią biurową o powierzchni 916,00 m2. 6) Na terenie objętym realizacją przedmiotu zamówienia funkcjonują następujące systemy bezpieczeństwa: a) System alarmowy. b) System sygnalizacji włamania. c) System monitoringu wizyjnego. d) System kontroli dostępu. 7) Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotowego zamówienia tymczasowe wzmocnienie etatowej ochrony, tj. dyżuru pełnionego przez pracowników ochrony, do dwóch pracowników, w czasie trwania jednodniowych lub dwudniowych imprez i wydarzeń kulturalno-artystycznych na terenie muzeum, w godzinach trwania imprezy wyznaczonych przez Zamawiającego, między innymi takich jak: a) Europejska Noc Muzeów – maj 2020 r. b) Piknik w Mundurze. Mundurowi dla bezpieczeństwa. (Święto Wojska Polskiego) – sierpień 2020 r. c) Centralne Obchody Święta Powstania Broni Przeciwlotniczej – wrzesień 2020 r. d) Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r., 11 listopada 2020 r. 8) Koszt dodatkowej ochrony winien być wkalkulowany w cenę oferty. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu dodatkowej ochrony, o której mowa w pkt. 3.3 ppkt. 7) SIWZ. 9) Szczegółowy zakres zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną