REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY CHEMIKÓW 6 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ REMONTU III PIĘTRA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SPOŁECZNEJ

Powiat Nowodworski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Nowodworski
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 765 32 90 , fax. 22 765 32 91
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowodworski
  ul. Ignacego Paderewskiego
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 765 32 90, fax. 22 765 32 91
  REGON: 13270034000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowodworski.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY CHEMIKÓW 6 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ REMONTU III PIĘTRA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SPOŁECZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim w części dotyczącej remontu III piętra budynku z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej”. W ramach remontu planuje się przebudowę układu funkcjonalnego – rozbiórkę ścian działowych i budowę nowych, przebudowę sanitariatów, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, remont posadzek, ścian i sufitów oraz wykonanie innych prac towarzyszących, ujętych w przedmiarze i rysunku szczegółowym. Budynek użyteczności publicznej znajdujący się przy ulicy Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim stanowi obecnie siedzibę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W celu dostosowania obiektu do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej należy wyremontować III piętro budynku. Roboty wchodzące w zakres remontu III piętra: - wymiana drzwi do pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku wraz z poszerzeniem otworów na drzwi (obecna szer. 80 cm, docelowa – 90 cm.) - rozbiórka ścian (zgodnie z załączonym rysunkiem – rzut III piętro), - rozebranie posadzek, - odbicie starych tynków wewnętrznych, - budowa nowych ścianek wewnętrznych (zgodnie z załączonym rysunkiem – rzut III piętro), - wymiana parapetów, - mycie preparatem grzybobójczym, tynkowanie, malowanie ścian, - licowanie ścian płytkami, - wyrównanie posadzek warstwami niwelująco-wyrównującymi, - układanie podłóg płytkami, - montaż nowych drzwi wewnętrznych, w tym montaż drzwi przeciwpożarowych (EI 30, EI 60), - montaż szafek hydrantowych na przygotowanych instalacjach p.poż. (lokalizacja zgodnie z załączonym rysunkiem – rzut III piętro), - demontaż sanitariatów oraz starych rurociągów, - przebijanie otworów, wykucie bruzd pod kanalizację oraz instalacje oraz zamurowanie ich, - montaż rurociągów kanalizacyjnych, instalacyjnych wraz z nowymi sanitariatami, - prace związane wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 1-4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną