Remont drogi gminnej „Koszarka do Matusika” (nr 290678K) w km 0+000 – 0+010, 0+116 – 0+200, 0+265 – 0+320, 0+391 – 0+600 w miejscowości Gródek nad Dunajcem

Gmina Gródek nad Dunajcem ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Gródek nad Dunajcem
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-318 Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem
 • Telefon/fax: tel. 184 401 035 , fax. 18 4401035 w. 20
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gródek nad Dunajcem
  Gródek nad Dunajcem 54
  33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie
  tel. 184 401 035, fax. 18 4401035 w. 20
  REGON: 49189219100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminagrodek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej „Koszarka do Matusika” (nr 290678K) w km 0+000 – 0+010, 0+116 – 0+200, 0+265 – 0+320, 0+391 – 0+600 w miejscowości Gródek nad Dunajcem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej „Koszarka do Matusika” (nr 290678K) w km 0+000 – 0+010, 0+116 – 0+200, 0+265 – 0+320, 0+391 – 0+600 w miejscowości Gródek nad Dunajcem (358 mb). 2. Zakres robót obejmuje: 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2.2. Wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 2.3. Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego 2.4. Pobocza z kruszyw z powierzchniowym utrwaleniem 2.5. Odwodnienie drogi (korytka ściekowe oraz odwodnienie liniowe) 3. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony w załączniku nr 4 do specyfikacji – dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań: 3.1. Szkic lokalizacyjny, przekrój typowy 3.2. Przedmiar robót 3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną