„Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+010 do km 0+476 oraz od km 0+493 do km 2+039 na długości 2,012 km działki ew. nr 304, 33 obr. Budziska i nr 90 obr. Zagórze” Zadanie realizowane w ramach zadnia budżetowego „Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km”

Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza
 • Telefon/fax: tel. 227 836 020 , fax. 227 836 107
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
  ul. Spółdzielcza 1
  05-074 Halinów, woj. mazowieckie
  tel. 227 836 020, fax. 227 836 107
  REGON: 13269172000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.halinow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+010 do km 0+476 oraz od km 0+493 do km 2+039 na długości 2,012 km działki ew. nr 304, 33 obr. Budziska i nr 90 obr. Zagórze” Zadanie realizowane w ramach zadnia budżetowego „Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+010 do km 0+476 oraz od km 0+493 do km 2+039 na długości 2,012 km działki ew. nr 304, 33 obr. Budziska i nr 90 obr. Zagórze” Zadanie realizowane w ramach zadnia budżetowego „Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km” - remont jezdni o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości warstw 8 cm (4 cm AC11S + 4 cm AC16W) o łącznej pow. 12.332 m² układanej na podbudowie z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm i gruncie stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z wbudowaniem opornika betonowego 12x30x100 cm na długości 2,039 km oraz wyrównaniem pobocza kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną