Remont fragmentu zewnętrznego i wewnętrznego ogrodzenia terenu, od strony północnej Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew
 • Telefon/fax: tel. +48422111258, , fax. +48422111258
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
  ul. Ignacew 9
  95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. +48422111258, , fax. +48422111258
  REGON: 00032337000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ignacew.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont fragmentu zewnętrznego i wewnętrznego ogrodzenia terenu, od strony północnej Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu fragmentu zewnętrznego i wewnętrznego ogrodzenia terenu, od strony północnej Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji projektowej w postaci Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany na podstawie dokumentacji projektowej tj. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z załącznikami, tj. rysunek poglądowy. 4. Wykonawca powinien wykonać wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 5. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych, a pozostałe materiały np. z rozbiórki nie podlegające utylizacji zgodnie z w/w ustawą Zamawiający pozostawia do dyspozycji Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie: prac ogólnobudowlanych, prac montażowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie następujących dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 8.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2916 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób na każdym etapie realizacji umowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną