Remont prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w km 35+900-39+400 w m. Krasiejów gm. Ozimek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (22) 37 20 260 , fax. +48 (22) 37 20 295
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (22) 37 20 260, fax. +48 (22) 37 20 295
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wody.gov.pl, http://gliwice.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w km 35+900-39+400 w m. Krasiejów gm. Ozimek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w km 35+900-39+400 w m. Krasiejów gm. Ozimek” w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ (m.in. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, zgód, opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja prac). Elementem wyjściowym do rozpoczęcia robót budowlanych będzie dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę w oparciu o badania geotechniczne i geodezyjne. W ramach badań geotechnicznych należy wykonać odwierty w korpusie wału oraz w podłożu pod korpusem. Odwierty należy wykonać w odległości co 200 m wzdłuż osi wału (minimum 14). Dokumentacja projektowa winna zawierać m.in. profil podłużny budowli oraz przekroje poprzeczne co 200 m oraz w miejscach charakterystycznych. Zadanie obejmuje m.in. wycinkę drzew, wykonanie uszczelnienia korpusu wałowego i jego podłoża celem zabezpieczenia przed procesami filtracyjnymi jedną z metod: CDMM, DMC, bentomatą lub równoważnymi rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego (zakładana głębokość przesłony to około 4,0 m). Ponadto należy wyrównać koronę wału, wypełniając odpowiednim gruntem jej obniżenia z dostosowaniem szerokości do już istniejącej. W ramach zadania należy także poddać konserwacji przepust wałowy w km 2+600. W kosztach ogólnych Wykonawca robót ujmie wykonanie dróg dojazdowych niezbędnych do realizacji doszczelnienia wałów. W kosztach Wykonawcy będzie również przekazanie pozyskanych z wycinki drzew właścicielom działek, na których się one znajdowały (z odpowiednim docięciem i wywozem we wskazane miejsce). Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji drukowanej (2 egzemplarze) oraz w formie numerycznej, na nośniku informatycznym w wersji edytowalnej w formacie DWG (rysunki), doc (opisy tekstowe), xls (załączniki tabelaryczne) oraz w wersji nieedytowalnej PDF (cała dokumentacja) lub w innym w uzgodnieniu z Zamawiającym. Szczegółowe rozwiązania przyjmie Wykonawca po uprzednim rozpoznaniu warunków gruntowych występujących na danym odcinku oraz rozpoznaniu obecnego stanu technicznego wału. Drewno pozyskane z planowanej wycinki należy ocenić przez odpowiednio uprawnioną osobę (przy udziale właściciela gruntów, na których prowadzona była wycinka) pod względem jego klasy i ilości oraz protokolarnie przekazać właścicielowi. Alternatywnie na życzenie właściciela należy przewidzieć możliwość zakupu przez wykonawcę robót pozyskanego drewna po cenach nadleśnictwa, na terenie którego prowadzone są prace oraz przekazanie pozyskanych środków na jego rzecz. Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew pozostaje po stronie Zamawiającego. Obowiązek wykonania powyższych prac został narzucony przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w decyzji nr 7/2016 z dn. 08.01.2016 r. nakazującej wykonanie na całym odcinku wału tj. w km 0+000 do km 2+600, uszczelnienia korpusu wałowego i jego podłoża przesłoną przeciwfiltracyjną bentonitowo-cementową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną