Remont sieci wodociągowej w Mnichowicach

Gmina Bralin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Bralin
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-640 Bralin, Rynek
 • Telefon/fax: tel. (062) 7811201 , fax. (062) 7811202
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bralin
  Rynek 3
  63-640 Bralin, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 7811201, fax. (062) 7811202
  REGON: 25085555800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bralin.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sieci wodociągowej w Mnichowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Orientacyjny zakres zadania: - Długość sieci 1390 mb – z rur PE HD – fi 110 mm - Kształtki ciśnieniowe PE HD fi 110 mm – 55 szt - Hydranty DN 80 – 10 kpl. - Zasuwy wcinkowe i sieciowe – 5 szt. - Przyłącza do posesji – 40 szt. - przełączanie Szczegółowy zakres zadania określają projekt budowlany i STWiORB oraz obowiązujące przepisy i normy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44162500-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną