Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku Rodziny Chełmońskich wraz z parkiem oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach Projektu pn. „Wzrostu potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne” z działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe. W ramach RPO WM 2014-2020

Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
 • Telefon/fax: tel. 227 555 146 , fax. 227 555 327
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  ul. Kościuszki 32A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 555 146, fax. 227 555 327
  REGON: 52478900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku Rodziny Chełmońskich wraz z parkiem oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach Projektu pn. „Wzrostu potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne” z działania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe. W ramach RPO WM 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest odbudowa budynku dworku oraz dostosowanie pomieszczeń do nowych funkcji wystawienniczo-usługowych. Odtworzenie ścieżek i alejek parkowych wraz z nowymi nasadzeniami zieleni. W zakres robót przedmiotowej inwestycji wchodzi m.in.: - rozebranie istniejących murowanych kominów oraz ściany, - skucie wieńcy żelbetowych oraz płyty betonowej, - wykonanie wykopów w celu osuszenia fundamentów, - wykonanie izolacji fundamentów, - odtworzenie wieńcy oraz płyty betonowej, - odbudowa ścian parteru oraz ściany murowanej i kominów, - wykonanie konstrukcji stropu nad parterem, - wykonanie konstrukcji więźby i pokrycia dachu, - montaż stolarki drzwiowej i okiennej, - roboty wykończeniowe oraz instalacyjne, - roboty na terenie parku: wykonanie ścieżek i alejek parkowych, nasadzenia roślinności, oświetlenie parkowe, mała architektura. Budynek zaplecza, mostek, zjazd w okolicach mostku, kładka nie wchodzą w zakres zamówienia. Budynek zaplecza, mostek, zjazd w okolicach mostku, kładka zostaną zrealizowane w kolejnym etapie inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III SIWZ i zał. nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną