Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Gmina Resko ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Resko
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 72-315 Resko, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 0-91 3951503 w. 37 , fax. 0-91 3951205
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Resko
  Rynek 1
  72-315 Resko, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 3951503 w. 37, fax. 0-91 3951205
  REGON: 81168445600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.resko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową: 1. ,,Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną’’. 2. Ponadto zakres zadania obejmuje: 1) Z zakresu zadania wyłączony jest odcinek A-B od kilometrażu 0+0,000km do 0+100,0km. 2) Dostawę i montaż 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach wys. 0,70m, szer. 1,00m, zamontowanych na konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorystyce RAL 7021 3) Na odcinku drogi B-C, B-D oraz E-F zastosować beton asfaltowy wiążący gr. 6cm AC 16 W 50/70 oraz beton asfaltowy ścieralny gr. 3cm AC 8S 50/70. 4) Ułożenie rury PEHD fi 40 do sieci teletechnicznej oraz studzienek SK1, 5) Dla przebudowy i rozbudowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną należy usunąć (całkowicie lub częściowo) grunty antropogeniczne i humus, wbudowując w ich miejsce niewysadzinową warstwę kruszywa, zagęszczaną warstwami. Należy uwzględnić zaleganie słabonośnych gruntów organicznych warstwy pierwszej (rejon otworu nr 3). 6) Wykonawca występuje o zajęcie pasa drogowego oraz ponosi wszelkie koszty z tego tytułu w drogach, powiatowych. 7) Nadzór archeologiczny ze strony Wykonawcy nad pracami prowadzonymi zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych, związanych z ich realizacją. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pracami wykonywanymi przez nadzór konserwatorski i archeologiczny wraz z kosztami opracowania programu archeologicznych badań oraz kosztami osoby wykonującej nadzór inwestorski nad pracami archeologicznymi. 8) Wzory słupów oświetleniowych zgodnie z załącznikiem graficznym. Zastosować oświetlenie uliczne tożsame z istniejącym na ul. Rynek i Borków. 9) Stosować krawężniki oraz obrzeża granitowe proste i łukowe. 10) Opracowanie, uzgodnienie oraz wdrożenie czasowej organizacji ruchu, 11) Wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym i załączonym projektem stałej organizacji ruchu 12) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, 13) opracowanie i wdrożenie programu zapewnienia jakości zgodnie ze STWiORB 14) opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 15) opracowanie książki obmiaru robót lub innego dokumentu, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, pozwalającego na potwierdzenie wykonania robót budowlanych, 16) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża, i nawierzchni, w tym wyniki pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, cech fizykochemicznych warstw bitumicznych, wolnej przestrzeni, zagęszczenia warstwy, nośności, wskaźników zagęszczenia wbudowanych warstw, badań laboratoryjnych dotyczących spełnienia recept, itp. oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości. 17) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego wraz z zestawieniem powierzchni opracowanym przez uprawnionego geodetę, uwzględniająca parametry ilościowo-jakościowe wykonanych robót budowlanych, 18) dostarczanie informacji miesięcznych o zaawansowaniu realizacji zadania na wzorze opracowanym przez Zamawiającego. 19) wykonanie wymaganej wycinki drzew. 20) słupy i oprawy z demontażu przekazać zamawiającemu. 21) należy wykonać czyszczenie poprzez piaskowanie (sodowanie) i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wiaduktu oraz barierek na ul. Sportowej. Jako zabezpieczenie konstrukcji stalowej wiaduktu zastosować „farby okrętowe” koloru szarego o minimalnej grubości powłoki 60-80µm. 22) należy wykonać nową konstrukcję wsporczą pokładu z belek modrzewiowych oraz pokład wiaduktu z desek ryflowanych, modrzewiowych gr. min 35 mm. Pokład zabezpieczyć impregnatem wodoodpornym. 23) należy wykonać czyszczenie oraz spoinowanie ubytków fug pomiędzy kamieniami przyczółków wiaduktu. 3. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji typ/materiał nawierzchni utwardzonych zgodnie z zachowaniem wytycznych SIWZ. 4. Nawierzchnie chodników na odcinkach B-C, B-D oraz E-F muszą być tożsame z chodnikiem na ul. Olsztyńskiej tj. wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o wierzchniej fakturze śrutowanej koloru jasnoszarego (imitującego szary granit), kostki o wymiarach min. 15 x 20 cm oraz max 40x20 dopuszcza się układ brukarski kombiforma dwu lub więcej wymiarowy, 5. Wypełnienie szczelin między kostkami betonowymi brukowymi oraz kamiennymi należy wykonać zasypką z kruszywa granitowego 0/2mm. 6. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, sprzed rozpoczęcia robót. 7. Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 8. Wykonawca winien zgłaszać gestorom sieci wszelkie prace zanikowe realizowane w ramach zadania. W przypadku prac związanych z przebudową linii napowietrznej na kablową Wykonawca winien stosować się do wytycznych Enea Operator Sp. z.o.o. zawartych w projekcie budowlanym. 9. Zamawiający informuje, że wzdłuż przebudowywanych i rozbudowywanych dróg zlokalizowane są budynki mieszkalne, mogące utrudniać prowadzenie robót budowlanych. W związku z powyższym na wykonawcy ciąży obowiązek organizacji prac w trwającym, ciągłym ruchu drogowym oraz sporządzenie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego na przebudowywanych i rozbudowywanych odcinkach drogi. 10. W ramach zadania opracować książki drogi dla przebudowywanych i rozbudowywanych dróg. 11. Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną. W celu uzgodnienia terminu wizyty na miejscu realizacji zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego wymienionymi w rozdziale IX pkt 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną