Roboty budowlane na ul. Filtrowej w Rumi: - część nr 1: budowa oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną i oświetleniową na ul. Filtrowej w Rumi, wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka), - część nr 2: budowa odwodnienia korpusu drogowego, wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka).

ABRUKO Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: ABRUKO Sp. z o.o.
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 58 674 11 41 , fax. 58 674 00 64
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ABRUKO Sp. z o.o.
  ul. Gdańska 78
  84-120 Władysławowo, woj. pomorskie
  tel. 58 674 11 41, fax. 58 674 00 64
  REGON: 19056034900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abruko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na ul. Filtrowej w Rumi: - część nr 1: budowa oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną i oświetleniową na ul. Filtrowej w Rumi, wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka), - część nr 2: budowa odwodnienia korpusu drogowego, wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną i oświetleniową (część nr 1) oraz budowa odwodnienia korpusu drogowego (część nr 2) na ul. Filtrowej w Rumi, wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) w ramach kontraktu pn.: „Budowa ulicy Filtrowej w Rumi wraz z budową systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz budową oświetlenia ulicznego” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną