Roboty budowlane w zakresie przebudowy I pietra budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie w formule zaprojektuj – zbuduj – etap I .

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie przebudowy I pietra budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie w formule zaprojektuj – zbuduj – etap I .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku o pow. całkowitej ok. 370 m²; - roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie związane z podziałem pomieszczeń, - wymiana stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej w związku ze zmianą funkcji użytkowej korytarza, - roboty instalacyjne, - roboty posadzkarskie, - roboty malarskie, - roboty wykończeniowe. I piętro budynku po przebudowie ma pełnić funkcję terapeutyczną i ma być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zapewniona zostanie powierzchnia użytkowa z jej uzupełnieniem o powierzchnię komunikacyjną, pomocniczą, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz nowym podziałem związanym z obsługą i funkcjonowaniem obiektu. Roboty budowlane w zakresie przebudowy I piętra będą polegały na dostosowaniu funkcjonalnym budynku do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.) oraz przepisów bhp i p.poż
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną