Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1: OSP w dzielnicy Boguszowice Stare zad. 2: OSP w dzielnicy Chwałowice

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Rybnik
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. +48324392302 , fax. +48324224124
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. +48324392302, fax. +48324224124
  REGON: 27625543000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1: OSP w dzielnicy Boguszowice Stare zad. 2: OSP w dzielnicy Chwałowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1: OSP w dzielnicy Boguszowice Stare zad. 2: OSP w dzielnicy Chwałowice Ogólny zakres robót: zad. 1: OSP Boguszowice - rozbiórka części pokrycia i deskowania połaci dachu, - wymiana skorodowanych biologicznie elementów więźby dachowej, - odtworzenie deskowania i pokrycia dachu, - odgrzybianie całej konstrukcji i poszycia dachu, - wykonanie izolacji termicznej stropu nad mieszkaniem służbowym i salą imprez, - wymiana fragmentu instalacji odgromowej, - cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali imprez, - drobne roboty malarskie. zad. 2: OSP Chwałowice - demontaż ścianki stalowo-szklanej, - demontaż instalacji elektrycznej, - skucie posadzki i płyty podposadzkowej, - skucie tynków, - wykonanie izolacji poziomej i odtworzenie płyty podposadzkowej, - zamurowanie otworu bramy garażowej i zamontowanie okna, - wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd, - wykonanie nowych tynków, - obudowa elementów konstrukcyjnych (słupów i podciągów stalowych) płytami G-K na rusztach stalowych, - ułożenie posadzki z płytek ceramicznych, - roboty malarskie. Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem etapizacji zamówienia i terminów realizacji robót przy założeniu, że wartość robót w żadnym etapie – za wyjątkiem etapu ostatniego objętego płatnością końcową (tj. podlegającego zapłacie po rozliczeniu i po odbiorze końcowym) – nie przekroczy 20% ceny ofertowej, a ilość robót przewidziana w danym etapie będzie adekwatna do wartości tego etapu. Opracowany harmonogram należy przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w celu uzyskania jego akceptacji. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, które to dokumenty stanowią załącznik do SIWZ. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy, - stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, - stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że jednym z elementów przedmiotu zamówienia jest likwidacja schodów zewnętrznych i budowa podjazdu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: zad. 1: OSP Boguszowice - wymiana elementów więźby dachowej - wykonanie izolacji termicznej - wykonanie instalacji odgromowej - cyklinowanie i lakierowanie parkietu zad. 2: OSP Chwałowice - wymiana posadzki i tynków, - wykonanie obudów z płyt G-K, - wykonanie instalacji elektrycznej W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną