Rozbudowa drogi gminnej Lipiny-Dębinki, gmina Zabrodzie

Urząd Gminy w Zabrodziu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy w Zabrodziu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta
 • Telefon/fax: tel. 029 757 12 28 , fax. 029 757 12 61
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Zabrodziu
  ul. Wł. St. Reymonta 51
  07-230 Zabrodzie, woj. mazowieckie
  tel. 029 757 12 28, fax. 029 757 12 61
  REGON: 55059700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://e-bip.pl/Start/42

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej Lipiny-Dębinki, gmina Zabrodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje rozbudowę drogi na długości 812,00 m i szerokości jezdni 5,00 m. W zakres zamówienia wchodzą w szczególności następujące prace: • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją geodezyjną, • wycinka drzew wraz z karczowaniem – 44 szt., • profilowanie i zagęszczenie podłoża, • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniach 0/31,5 gr. 15 cm • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr.20cm. • wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznych: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 5 cm, • wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznych: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm. • chodnik przy jezdni, nawierzchnia z kostki betonowej, wydzielony krawężnikiem betonowym 15x30cm, szer.2m, spadek poprz. w kierunku jedni-2% • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szer. 0,75 m. • zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego – 9 szt. • zjazdy indywidualne z kostki betonowej i kruszywa łamanego – 4 szt. • zjazdy z kostki betonowej – 17 szt. • budowa 3 studni chłonnych DN2000 wraz z wpustami ulicznymi DN425 • budowa rowów przydrożnych , chłonno-odparowujących na odcinku w pikietażu 0+308,00+812,00KM • przebudowa przepustu w pikietażu 0+407,76KM w ciągu drogi • humusowanie i obsiane skarp • pionowe znaki drogowe – 38 szt. Szczegółowy zakres prac określają: - książki przedmiarów; - uproszczona dokumentacja techniczna; - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną