Rozbudowa i przebudowa budynku przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skarżysku – Kamiennej – etap II

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kam. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kam.
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. 412 521 864 , fax. 412 521 864
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kam.
  ul. Sikorskiego 20
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 521 864, fax. 412 521 864
  REGON: 29114146200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.e-bip.org.pl/piw_skarzysko/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skarżysku – Kamiennej – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skarżysku – Kamiennej – etap II”, na podstawie dokumentacji projektowej pod nazwą zadania: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku służby zdrowia wraz ze zmianą konstrukcji dachu i zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skarżysku – Kamiennej, zlokalizowanego w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Warszawskiej 95”. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 - 3 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną