„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH”

Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-106 Siemianowice Śląskie, Aleja Młodych
 • Telefon/fax: tel. 327654138
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
  Aleja Młodych 16
  41-106 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 327654138
  REGON: 27687276600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uzaleznienia.siemianowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich przy Al. Młodych 16 (działka nr 21-3816/293, 21-3460/293, JEDN. EWID. 247401_1 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, OBRĘB EWID. 247401_1 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE). Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wykonanie przekładek sieci energetycznej oraz przekładek sieci teletechnicznej; 2) wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem i studnią chłonną, 3) realizację rozbudowy w stanie surowym zamkniętym wewnątrz, bez wykończenia i docieplenia z zewnątrz* wraz z windą, fundamentami pod taras i ogród zimowy, zadaszeniami wejść, 4) realizację przebudowy budynków istniejących, 5) wykonanie chodników oraz opaski żwirowej (jedynie bez opaski żwirowej przy elewacji wschodniej budynku pomocniczego), 6) montaż zewnętrznych urządzeń wentylacyjnych związanych ze ścianami i dachem, uwzględniono przeniesienie zewnętrznych jednostek klimatyzacji z dachu budynku pomocniczego na teren), 7) prace elektrycznych na zewnątrz budynku – oświetlenie budynku, terenu, instalacja odgromowa; zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji na zewnątrz, montaż szafki z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. * uwaga: wyjątkiem jest docieplenie ścian fundamentowych do poziomu – 0,52 m (około 0,70 m nad poziomem terenu), docieplenie dylatacji i miejsc niedostępnych na dalszym etapie realizacji – styk szybu windy z budynkiem pomocniczym oraz południowej ściany szybu windy (+ zabezpieczenie gruntem) Zakres robót nie uwzględnia: 1) montażu instalacji wentylacji wewnątrz, klimatyzacji oraz montażu instalacji c.o. a także prac elektrycznych wewnątrz budynku dla planowanej nowej części , o której mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej, 2) termomodernizacji budynku pomocniczego (* uwaga: wyjątek jak wyżej – t.j. styk z szybem windy) budowy ogrodu zimowego i tarasu nad budynkiem pomocniczym, 3) wykończeń zewnętrznych schodów, balustrad zewnętrznych, docelowej balustrady wewnątrz, wysypania opaski wokół budynku żwirem wraz z warstwą separacyjną, montażu wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych. Zamawiający zastrzega, że prace będą wykonywane w czynnym, użytkowanym przez pracowników oraz pacjentów budynku. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany, na bieżąco porządkować i zabezpieczać obszar prowadzonych prac oraz informować dyrektora placówki o ewentualnych niedogodnościach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Przedmiary robót (Dodatek nr 4 do SIWZ) 2) Dokumentacja projektowa (Dodatek nr 5 do SIWZ) 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Dodatek nr 6 do SIWZ) zwane dalej łącznie jako „dokumentacja”. 3.1. Zamawiający zgodnie z zapisami §3 ust 1 wzoru umowy (Dodatek nr 7 do SIWZ) będzie wymagał od wybranego Wykonawcy przedłożenia, w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia prac. 3.2.Na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 4.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę osób wykonujących pod kierownictwem kierownika budowy/robót wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót przygotowawczych, robót ziemnych wraz fundamentem, robót konstrukcyjnych, pokrycia dachowego, montażem stolarki okiennej i drzwiowej, montażem windy, zagospodarowaniem terenu (wykonanie chodników oraz opaski żwirowej), robót elektrycznych, robót związanych z montażem zewnętrznych urządzeń wentylacyjnych opisanych w przedmiarze robót. 4.1.1. Wymóg nie dotyczy, m.in. osób kierujących budową/robotami, wykonujących usługi geodezyjne, dostaw materiałów budowlanych, wykonujących usługi transportowe i sprzętowe. 4.2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w punkcie 4.1., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników).Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w punkcie 4.1., na podstawie umowy o pracę. 4.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1., czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w pkt 4.1. oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia Listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wskazanych ww. liście osób (pracowników) wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 4.5. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba, o której mowa w punkcie 4.1. niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc zł) za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 4.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.7. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego w stosunku do tej osoby nie będzie miał zastosowania. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 7 do SIWZ). 6. Jeżeli Dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów, czy też wskazanie źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, źródło dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w Dokumentacji. 7. Jeżeli w Dokumentacji do niektórych materiałów/urządzeń/produktów itp. zostały wskazane normy PN (bez przeniesienia na europejski odnośnik normy), które charakteryzują dany materiał/urządzenie/produkt, Zamawiający na podstawie zapisów art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie norm równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane. Użycie w Dokumentacji danej normy PN ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu. 8. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 11. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262500-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną