Rozbudowa instalacji hipoksji w internacie sportowym Zakopane

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha
 • Telefon/fax: tel. 182 012 274 , fax. 182 014 906
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
  ul. Bronisława Czecha 1
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 182 012 274, fax. 182 014 906
  REGON: 14273335600042
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa instalacji hipoksji w internacie sportowym Zakopane
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową instalacji hipoksji w internacie sportowym Zakopane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Zaprojektowanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. 2.2. Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową instalacji hipoksji w internacie sportowym Zakopane, zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W ramach zamówienia przewiduje się między innymi następujące prace: • Prace związane z rozbudową instalacji hipoksji w pokojach (10 pokoi), • Prace związane z rozbudową instalacji hipoksji w salce treningowej (1 pokój), Dokumentację techniczną stanowią w szczególności: • Program funkcjonalno – użytkowy. • SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami. • Dokumentacja techniczna. 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane opisane w dokumentacji przetargowej. 4. Przy kalkulowaniu oferty należy bezwzględnie uwzględnić poniższe wytyczne: • Roboty rozpoczną się wyłącznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w zakresie pokoi. Planowane rozpoczęcie: szacunkowo październik 2019 r. (termin ostateczny zostanie uzgodniony przez Strony). • Roboty mogą rozpocząć się w dowolnie uzgodnionym terminie z Zamawiającym w zakresie salki treningowej. Planowane rozpoczęcie: wrzesień/październik 2019 r. • Wszystkie Roboty mają się zakończyć nie później niż do dnia 17.01.2020 r. • Poprzez zakończenie robót rozumie się wykonanie wszystkich prac na podstawie dokumentacji oraz ostatecznej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót/ innej decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót oraz przeszkolenie z obsługi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w formie decyzji administracyjnej. • W dniu zawarcia Umowy (jednak nie później niż do 3 dni od dnia jej zawarcia) można przeprowadzić inwentaryzację budowlaną na miejscu. • W złożonej wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy wymienione w dokumentacji dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz ująć wszystkie prace i czynności niezbędne do należytego wykonania umowy. • Niedoszacowanie, pominięcie lub brak właściwej oceny zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie oferty złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę. • Wykonawca sporządzi pełną dokumentację wykonawczą i powykonawczą a także przedłoży dokumenty jakościowe w tym atesty i deklaracje, z uwzględnieniem dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wykonawca po ukończeniu robót przedstawi program przeglądów gwarancyjnych obejmujący instrukcję użytkowania wraz z podaniem ich częstotliwości. • Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w szczególności dla obiektów sportowych dla kadr narodowych. • W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu SIWZ należy kierować do Zamawiającego pytania zgodnie z terminem ustalonym w procedurze przetargowej. • Materiały rozbiórkowe, o ile takie wystąpią Wykonawca utylizuje na własny koszt. Materiały które mogą okazać się dla Zamawiającego przydatne Wykonawca złoży i przewiezie/przeniesie we wskazane miejsce przez Zamawiającego (transport do 1 km). • Zaplecze placu budowy może być zlokalizowane obok internatu sportowego Zakopane, pod warunkiem niekolidowania z innymi robotami lub ruchem technologicznym lub normalnym funkcjonowaniem pozostałych obiektów sportowych. • Wykonawca w przypadku zniszczenia infrastruktury Zamawiającego zobowiązany jest odtworzyć wykorzystywane miejsce po zapleczu budowy, • Wykonawca odpowiednio zabezpieczy front robót a także odpowiednio oznakuje i zabezpieczy teren robót, mając na uwadze, że miejsce prowadzenia robót zlokalizowane jest w kompleksie obiektów, które będą czynne w trakcie prowadzenia prac. • Jeżeli Wykonawca zamierza realizacje części przedmiotu umowy powierzyć podwykonawcom, to powinien wskazać zakres robót przewidzianych do zlecenia podwykonawcom w ofercie i wskazać z nazwy firmy podwykonawcze. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego za prace wykonane przez podwykonawców. • Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami podlegają akceptacji Zamawiającego, zgodnie z treścią SIWZ. • W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Strony uzgodnią harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania. W tym celu Wykonawca przedłoży propozycję, która podlegać będzie korekcie/sprawdzeniu przez Zamawiającego. Wersja poprawiona przez Zamawiającego (po wprowadzeniu korekt/sprawdzeniu) będzie wiążąca. • Wykonawca winien uwzględnić w cenie wykonanie wszelkich tłumaczeń dokumentów zagranicznych na język polski, w tym wszelkich atestów, deklaracji i instrukcji, jakie mogą być wystawiane w języku innym niż polski. • Wykonawca winien zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej, • Pozostałe zapisy w treści SIWZ oraz w programie funkcjonalno-użytkowym a także we wzorze umowy. • Wszędzie tam, gdzie w w/w dokumentach przetargowych przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, usługi, dostawy lub roboty budowlane dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, należy je rozumieć jako przykładowe – w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych oraz gwarantujących realizację robót i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach przetargowych. Jakiekolwiek materiały i rozwiązania równoważne nie mogą powodować opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy ani też jakichkolwiek ograniczeń w pracy urządzeń/instalacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne to takie, które gwarantują uzyskanie założonych efektów, w tym uzyskanie funkcjonalności wymaganych w SIWZ i pfu, • W przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych w toku realizacji robót będzie wymagać zmiany dokumentacji wykonawczej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem, a także poniesie ryzyko związane z koniecznością uzyskania wszelkich ewentualnych decyzji administracyjnych (o ile będą konieczne). Konieczność przeprojektowania nie skutkuje zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy. • Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych, tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej czy też poprzez zadanie wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia. Wizja lokalna przed składaniem ofert nie jest obowiązkowa, ale ze względu na charakter prac Wykonawca powinien rozważyć jej wykonanie (przed złożeniem oferty). Termin wizji lokalnej: 28.08.2019 r. godzina 10.00. Obowiązuje konieczność dokonania zgłoszenia mailem (co najmniej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną