Rozbudowa ośrodka kontroli ruchu lotniczego (OKRL) Gdańsk wraz z infrastrukturą techniczną – prace projektowe

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa
 • Telefon/fax: tel. 22 574 62 44 , fax. 22 574 63 59
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  ul. Wieżowa 8
  02-147 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 574 62 44, fax. 22 574 63 59
  REGON: 14088677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ośrodka kontroli ruchu lotniczego (OKRL) Gdańsk wraz z infrastrukturą techniczną – prace projektowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad rozbudową Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) Gdańsk o obiekt pod infrastrukturę techniczną oraz salę operacyjną APP
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71223000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną