Rozbudowa portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl o nowe funkcjonalności wraz z usługami rozwoju i utrzymania strony internetowej

Muzeum Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta
 • Telefon/fax: tel. +48 22 596 67 11, 22 2774427 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Warszawy
  Rynek Starego Miasta 28/46
  00-272 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 596 67 11, 22 2774427, fax. -
  REGON: 16387044000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwarszawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl o nowe funkcjonalności wraz z usługami rozwoju i utrzymania strony internetowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Zadanie pierwsze - rozbudowa istniejącego portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl o nowe funkcjonalności, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań do layoutu i szaty graficznej na podstawie projektu wizualnego Zamawiającego, z dostosowaniem tego projektu do najlepszych praktyk UCD i UX (user centered design – design zorientowany na użytkownika; user experience – doświadczenia użytkownika) oraz RWD (responsive web design – responsywna aplikacja webowa, czyli taka, której układ elementów automatycznie dostosowuje się do wielkości okna przeglądarki lub wielkości ekranu urządzenia, na której jest wyświetlana). b) Zadanie drugie - świadczenie usługi rozwoju w okresie 1.01.2020r. – 30.11.2020r. według przedstawionej przez Zamawiającego listy funkcjonalności wraz z wyznaczonymi przez Zamawiającego etapami wdrożenia i terminami dostarczenia tych funkcjonalności w okresie 1.01.2020r. – 30.11.2020 r., w oparciu o projekt wizualny Zamawiającego. c) Zadanie trzecie - zapewnienie utrzymania infrastruktury, wsparcie serwisowe i hosting strony internetowej od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 2. Zamawiający korzysta z uprawnienia prawa opcji. Realizacja części zamówienia w prawie opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego Zamawiający może skorzystać. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa o rozszerzeniu zamówienia nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego (zadania I, zadania II i zadania III łącznie). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. UWAGA: Zamawiający informuje, że na Wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Wykonawcy zabezpieczone hasłem: kody źródłowe, projekt wizualny, dokumentację techniczną e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy, dokumentację api, oraz komentarze do projektu wizualnego. W osobnej wiadomości Zamawiający prześle hasło zabezpieczające na wskazany numer telefonu komórkowego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić odbiór hasła zabezpieczającego oraz dokumentacji na adres: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl, podając w temacie wiadomości: MW/ZP/15/PN/2019. Wyżej wymienioną dokumentację Zamawiający prześle Wykonawcy drogą elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego po uprzednim zawarciu przez Zamawiającego i Wykonawcę umowy o poufności. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego podpisane przez Wykonawcę 3 egzemplarze oryginału umowy o poufności. Wniosek o udostępnienie dokumentacji stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ. Wzór umowy o zachowanie poufności stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. 6. Księga znaku znajduje się na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: https://muzeumwarszawy.pl/wp-content/uploads/2018/08/MUZEUM-WARSZAWY_ksiega-znaku.pdf
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną