Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach

Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-125 Suchożebry, Ul. Siedlecka
 • Telefon/fax: tel. 25 631 45 06 , fax. 25 631 46 99
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza
  Ul. Siedlecka 8
  08-125 Suchożebry, woj. mazowieckie
  tel. 25 631 45 06, fax. 25 631 46 99
  REGON: 14022945800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchozebry.edu.pl,

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został wyszczególniony, co do rodzaju i ilości prognozowanych, wskazanych w załącznikach do SIWZ (od Nr 1 do Nr 8.) Umowa z z wybranym Wykonawcą może się różnić co do ilości poszczególnych asortymentów. Wiążący jest termin trwania umowy oraz łączna wartość umowy wynikająca z oferty Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone artykuły spożywcze nie są przeterminowane i posiadają minimalny termin ważności określony w SIWZ. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, a w szczególności zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: 1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 2) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; 3) Rozporządzeniem WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w opakowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, a w szczególności z: 1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych; 2) Rozporządzeniem WE nr 1935 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG; 3) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; Wymagania w zakresie znakowania opakowań: Każde opakowanie musi posiadać etykietę zawierającą, co najmniej następujące dane: a) nazwa produktu, odmiana, b) termin przydatności do spożycia, c) masę netto, d) warunki przechowywania, e) nazwę i adres producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych wg niżej zamieszczonego podziału: Część Nr 1 - Mięso i przetwory mięsne, Część Nr 2 – Warzywa, Część Nr 3 - Owoce, Część Nr 4 – Nabiał i produkty mleczarskie, Część Nr 5 – Mrożonki i ryby, Część Nr 6 - Różne artykuły spożywcze, Część Nr 6 – Pieczywo, Część Nr 8 - Jaja Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia, kilka części lub na całość zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną