Sukcesywna dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej

Politechnika Opolska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-758 Opole, ul. Prószkowska
 • Telefon/fax: tel. 77 4498178 , 77 4498177 , fax. 77 4498180
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  45-758 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180
  REGON: 00000173200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.po.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: UCZELNIA PUBLICZNA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych o ustalonym standardzie dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie podlega interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed złożeniem oferty. Jeśli Zamawiający określa w specyfikacji (OPZ), że dany element ma posiadać określone cechy, to ten element ma efektywnie pracować z tymi cechami. Cechy wymagane w specyfikacji (OPZ) są parametrami minimalnymi. 4. Złożona Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SIWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych odpowiednio urządzeń/produktów/elementów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) np.: na konkretny wyrób, nazwanie, typ, model, nazwy producenta, wskazanie parametru - zgodnie i odpowiednio z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z legalnego oficjalnego kanału dystrybucji producenta sprzętu. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia wymienione w Załączniku nr 1, które ma być kompatybilne z obecnie używanym przez Zamawiającego (wyszczególnione w OPZ). Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (w tym okres gwarancji i wsparcia) stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne urządzenia muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe produktów w opisie infrastruktury posiadanej przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe w innych przypadkach określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. 7. PRAWO OPCJI: 7.1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu w następujących sytuacjach: 7.1.1. Zamówienia opcjonalne mogą być realizowane w czasie trwania umowy, w terminie do 30 listopada 2020 roku. 7.1.2. Zamówienia opcjonalne dopuszczalne są do wyczerpania wartości 200 000,00 zł. netto 7.2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego zamówienia cząstkowego. 7.3. Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232110-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną