Świadczenie usługi polegającej na wykoszeniu trawy i usunięciu powstałej masy roślinnej z części terenu lotniska wojskowego w Dęblinie – Nr 24/19/N

41 Baza Lotnictwa Szkolnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej
 • Telefon/fax: tel. 81 551 75 25 , fax. 81 551 95 36
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego
  ul. Brygady Pościgowej 5
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 81 551 75 25, fax. 81 551 95 36
  REGON: 61456920000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na wykoszeniu trawy i usunięciu powstałej masy roślinnej z części terenu lotniska wojskowego w Dęblinie – Nr 24/19/N
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykoszeniu trawy i usunięciu powstałej masy roślinnej z części terenu lotniska wojskowego w Dęblinie, a tym samym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; a także w ogólnych warunkach umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 2. Zakres usługi: 1) Wykoszenie trawy oraz zbiór wraz z wywozem masy roślinnej; 2) Areał objęty usługą wykoszenia i usunięcia masy roślinnej – 130 ha; dopuszcza się możliwość zmniejszenia areału w związku z koniecznością wykonywania operacji lotniczych na nawierzchniach darniowych; 3) Wielokrotność wykaszania i usunięcia masy roślinnej: jednokrotnie, w terminie określonym przez Zamawiającego; - czas wykonywania pokosu (z usunięciem masy roślinnej) - wynosi minimum 9 dni kalendarzowych, maksimum 14 dni kalendarzowych od dnia 20.07.2019 r. (zgodnie z ilością dni zadeklarowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ); - planowany termin wykonania pokosu wraz z usunięciem masy roślinnej: od 20.07.2019r. maksymalnie do 02.08.2019 r. (w zależności od zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji usługi); - termin wykonywania prac w wyjątkowych sytuacjach, gdy będzie tego wymagała potrzeba Zamawiającego niemożliwa do przewidzenia wcześniej np. zadań szkoleniowych jednostki oraz w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych np. długotrwałych, intensywnych opadów deszczu, które w obiektywny sposób uniemożliwiły realizację usługi może ulec przesunięciu po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy; - termin rozpoczęcia realizacji usługi może ulec przesunięciu – w sytuacji, gdy do dnia 20.07.2019 r. – nie zostanie rozstrzygnięte postępowanie - nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego – w tej sytuacji termin rozpoczęcia prac zostanie ustalony z Wykonawcą – w zależności od możliwości Zamawiającego (dostępności lotniska do koszenia). 4) Wysokość koszenia: - wysokość trawy po wykosie – nie niższa niż 6 cm i nie wyższa niż 8 cm; - wykonawca usługi będzie kosił trawę w odległości 1m od wbudowanych w grunt opraw oświetleniowych systemu świateł nawigacyjnych CALVERT; dokładne obkaszanie opraw Zamawiający wykona we własnym zakresie, 5) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy. Umowa o udzielenie niniejszego zamówienia będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony podwykonawcom. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia, tj. wykonywanych przez siebie i zleconych. Brak informacji, o której mowa jak wyżej będzie rozumiany przez Zamawiającego jako realizacja całości zamówienia przez Wykonawcę we własnym zakresie. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Uregulowania odnoszące się do podwykonawców: 4.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi (na podst. art. 36 a) ust. 2 ustawy Pzp). Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną