Termomodernizacja budynku mieszkalnego łącznie z zastosowaniem OZE - kolektory słoneczne w m. Miednik 13A gm. Stoczek

Nadleśnictwo Łochów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Łochów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07-130 Łochów, Wyszkowska
 • Telefon/fax: tel. 025 6751124, 6752078 , fax. 256 752 124
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Łochów
  Wyszkowska 28
  07-130 Łochów, woj. mazowieckie
  tel. 025 6751124, 6752078, fax. 256 752 124
  REGON: 12567170000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_lochow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku mieszkalnego łącznie z zastosowaniem OZE - kolektory słoneczne w m. Miednik 13A gm. Stoczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji budynku mieszkalnego łącznie z zastosowaniem OZE - kolektory słoneczne w m. Miednik 13A Gmina Stoczek, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiącymi załączniki do SIWZ. Zamówienie obejmuje w szczególności: Termomodernizacja: 1). Ocieplenie dachu; - ocieplenie dachu między krokwiami, ocieplenie dachu między jętkami, przedłużenie okapu szczytowego i wymiana podsufitki. 2). Ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych. 3). Ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych. 4). Izolacja fundamentów i ocieplenie cokołu. 5). Ocieplenie stropu na piwnicami. OZE - kolektory słoneczne. 6). Modernizacja instalacji C. O. - wymiana grzejników, płukanie chemiczne instalacji C. O., hermetyzacja instalacji C. O., montaż kotła C. O., montaż automatyki pogodowej i urządzeń regulacyjnych, montaż zbiornika akumulacyjnego i urządzeń regulacyjnych. 7). Montaż kolektorów słonecznych. 8). Montaż nawiewników okiennych. Roboty pozostałe. 9). Montaż schodów strychowych 10). Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. 11). Remont schodów zewnętrznych i tarasów; - schody zewnętrzne i tarasy. 12). Remont kominów. 13). Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej i zamurowanie. 14). Wykucie otworu w ścianie wewnętrznej i montaż drzwi 15). Wykonanie opaski wokół budynku. - zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stanowiącymi załączniki do SIWZ. Dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SIWZ zawiera elementy, które będą realizowane przy wykonywaniu Termomodernizacji budynku mieszkalnego łącznie z zastosowaniem OZE - kolektory słoneczne w m. Miednik 13A gm. Stoczek – branża architektoniczno-budowlana oraz branża sanitarna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną