Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł

Gmina Siewierz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Siewierz
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 326499471, 6499400 , fax. 326 499 402
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 326499471, 6499400, fax. 326 499 402
  REGON: 53076100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siewierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł. 2. Kredyt udzielony zostanie w wysokości 3 000 000 zł na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. 3. Uruchomienie kredytu – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. w transzach uruchamianych na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego składanego do banku mailem lub faksem nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowaną datą wypłaty i uzależnionych od potrzeb Zamawiającego, na wskazany przez niego rachunek bankowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 5. Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 3M, liczonej jako średnia z 10 ostatnich notowań poprzedzających dany okres odsetkowy i powiększonej o stałą marżę banku. 6. Spłata kredytu następować będzie w 42 ratach wg harmonogramu spłat wg zał. nr 3 do SIWZ od 30.06.2021 r. do 31.08.2026 r., przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin spłaty rat kredytu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 7. Spłata odsetek następować będzie od momentu uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, zaś rok odsetkowy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych). 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. Wcześniejsza spłata środków kredytowych powoduje ich automatyczne i natychmiastowe zaliczenie na poczet kolejnych wymagalnych rat, następujących po dokonanej spłacie, bez dodatkowych wniosków ze strony Zamawiającego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłaty kapitału na wniosek bez pobierania przez bank jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji. Prolongata nie wpłynie na wydłużenie okresu kredytowania i będzie polegała na wydłużeniu spłaty raty o maksymalnie 4 miesiące. Ostatnia rata spłaty kredytu nie podlega prolongacie. 10. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik kontrasygnuje tylko deklarację wekslową. 11. Zamawiający zastrzega, że w umowie nie może być zapisów upoważniających bank do obciążania rachunku gminy w dniu wymagalności w celu spłaty zobowiązań względem banku zgodnie z wymogami zapisu art. 264 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). 12. Zamawiający nie podda się egzekucji bankowej i nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji – obowiązek regulowania zobowiązań wynika z przepisów powszechnie obowiązujących jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina Siewierz. 13. Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów oprócz wyszczególnionych w SIWZ. 14. Wykonawca przedstawiać będzie pisemną informację Zamawiającemu o łącznej wysokości oprocentowania na dany okres obrachunkowy, w tym wykaz notowań WIBOR 3M, które stanowić będą podstawę jego wyliczenia oraz o nominalnej wysokości odsetek należnych za ten okres, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia okresu obrachunkowego. 15. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w pkt 3 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych. 16. Zamawiający posiada Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł. 17. Wykonawca musi posiadać zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych albo inne dokumenty równoważne na dzień podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną