Udzielenie kredytu długoterminowego

Gmina Miedźno ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miedźno
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-120 Miedźno, Ułańska
 • Telefon/fax: tel. 343 178 010, , fax. 343 178 030
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedźno
  Ułańska 25
  42-120 Miedźno, woj. śląskie
  tel. 343 178 010, , fax. 343 178 030
  REGON: 00000151398327
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 664 542,30 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłata kredytu do 29.12.2028r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dodatku nr 6 do SIWZ. Dokumenty pomocnicze do wyceny i realizacji zamówienia (dokumenty finansowe) zawiera dodatek nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z późn. zm. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia tj. pracownika wyznaczonego do kontaktu z Zamawiającym. Wymagania zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia zawierającym istotne postanowienia umowy- stanowiącym dodatek nr 6 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.29 ust 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną