Usługi polegające na okresowej, rocznej, kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się w Poznaniu oraz okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia w podziale na 2 części.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

  • Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  • Województwo: wielkopolskie
  • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki
  • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
  • Data zamieszczenia: 2019-05-13
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
    ul. Matejki 57
    60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
    tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
    REGON: 30253813100000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Usługi polegające na okresowej, rocznej, kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się w Poznaniu oraz okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia w podziale na 2 części.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia są: Usługi polegające na okresowej, rocznej, kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się w Poznaniu oraz okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia w podziale na 2 części. Dodatkowo część I została podzielona na zadania z uwagi na częstotliwość wykonywania usługi i jej zakres. Szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych przedmiotem niniejszego zamówienia znajduje się w załącznikach nr 9-12 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części postępowania. Zamawiający nie ogranicza liczby części na jakie wykonawca może złożyć oferty. Zamówienie zostało podzielone na II części: - Część I: Zadanie 1 – kontrola okresowa, wykonywana co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, wykonywana zgodnie z zakresem, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. A) i b) ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (liczba budynków: 874). Zadanie 2 – kontrola okresowa w zakresie, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m (liczba budynków do kontroli: 4). - Część II: Kontrola okresowa, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, zgodnie z zakresem, o którym mowa w art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (liczba lokali użytkowych i mieszalnych: 1620, liczba budynków: 180)
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną