Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego, usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.

Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-400 Garwolin, Al. Legionów
 • Telefon/fax: tel. 25 682 16 93 , fax. 25 684 32 13
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
  Al. Legionów 11
  08-400 Garwolin, woj. mazowieckie
  tel. 25 682 16 93, fax. 25 684 32 13
  REGON: 14203287200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smwg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego, usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości pomieszczeń Zamawiającego, a w szczególności: oddziałów, pracowni, poradni, gabinetów lekarskich, zabiegowych, sanitariatów, korytarzy, holi, klatek schodowych i innych pomieszczeń Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. oraz świadczenie usług dodatkowych i pomocowych wykonywanych na rzecz pacjentów, jak również świadczenie usług transportu wewnątrzszpitalnego. Obiekty Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. posiadają w swojej strukturze następujące komórki: 1) Oddziały szpitalne: Oddział dzienny logopedyczno- foniatryczny – 50 miejsc pobytu dziennego; Oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego - 50 miejsc pobytu dziennego; Oddział dzienny całościowych zaburzeń rozwojowych - 30 miejsc pobytu dziennego; Oddział nerwic młodzieżowych – 36 łóżek; Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą - 30 łóżek; Oddział terapii całościowych zaburzeń rozwojowych - 40 łóżek; Izba przyjęć. Łączna ilość łóżek w szpitalu wynosi – 106 oraz 130 miejsc pobytu dziennego. 2) Pracownie diagnostyczne: EEG . 3) Poradnie specjalistyczne/psychiatryczne. 4) Zakres prac związanych z utrzymaniem czystości, częstotliwością ich wykonywania określony został w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ". 5) Zakres usług dodatkowych i transportu wewnętrznego określa szczegółowo załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 6) Wykaz pomieszczeń wraz z powierzchnią przeznaczoną do sprzątania przedstawiony został w załączniku nr 8. 7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany powierzchni do sprzątania oraz zmiany zakresu i częstotliwości wykonywania czynności utrzymania w czystości w zależności od potrzeby Zamawiającego, na podstawie: własnych obserwacji i sytuacji epidemiologicznej, albo gdy potrzeba wynika z prowadzonego remontu lub decyzji uprawnionych organów zewnętrznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną