Usługa polegająca na obchodzie torów, oględzinach rozjazdów i konserwacji w Wojskowych Bocznicach Kolejowych

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska
 • Telefon/fax: tel. 261 533 509 , fax. 261 533 509
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  ul. Połczyńska 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 533 509, fax. 261 533 509
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na obchodzie torów, oględzinach rozjazdów i konserwacji w Wojskowych Bocznicach Kolejowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na dokonaniu obchodów torów, oględzin rozjazdów oraz konserwacji Wojskowych Bocznic Kolejowych. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy zadania: a) Zadanie nr 1 – dokonanie obchodów torów, oględzin rozjazdów oraz konserwacji WBK 832 (0,836 km) i WBK 849 (1,193 km) w Świdwinie. b) Zadanie nr 2 – dokonanie obchodów torów, oględzin rozjazdów oraz konserwacji WBK 824 (5,471 km) w Mirosławcu. Miejsce realizacji usługi: JW. 4338 w Mirosławcu, 78-651, Mirosławiec. c) Zadanie nr 3 – dokonanie obchodów torów, oględzin rozjazdów oraz konserwacji WBK 820 (4,577 km) w Trzebiatowie. Przedmiot zamówienia, dotyczący wszystkich zadań, obejmuje w szczególności: a) dokonywanie comiesięcznych obchodów (przegląd bieżący) torów, rozjazdów i budowli celem stwierdzenia stanu przydatności drogi kolejowej do prowadzenia ruchu kolejowego, stanu toru, podtorza, obiektów inżynieryjnych w czasie którego należy wykonać następujące czynności: -smarowanie śrub, dokręcanie luźnych śrub i wkrętów torów i rozjazdów, -konserwacja komór łubkowych, -czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych, -czyszczenie żłobków w krzyżownicach i kierownicach oraz przestrzeni pomiędzy iglicami a opornicami, -czyszczenie żłobków na przejazdach, -wycinanie gałęzi ze skrajni taboru oraz z trójkątów widzialności na przejazdach, -utrzymanie w należytym stanie znaków i wskaźników kolejowych (m .in. naprawa nieczytelnych znaków, malowanie i naprawa wskaźników kolejowych, kozła oporowego oraz znaków), -po dokonanym obchodzie torów, rozjazdów i budowli fakt dokonania obchodu wraz z uwagami odnotować należy w ”Książce obchodów torów” i w „Dzienniku oględzin rozjazdów”. Obchodów dokonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami kolejowymi (toromistrz lub dróżnik obchodowy); b) dwukrotne, chemiczne usuwanie roślinności, chwastów z torowiska i rozjazdów (w okresie wiosennym i powtórnie w okresie letnim), usuwanie roślinności z ławy torowiska z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska; c) podbicie pojedynczych podkładów i podrozjezdnic; d) czyszczenie rowów i przepustów: -koszenie traw, -wycinanie krzewów, chwastów i odrostów drzew, -koszenia traw, wycinanie krzewów, chwastów i odrostów drzew, wykonywać należy na szerokość od skraju toru, do 5 metrów za rowem (o ile jest to możliwe ze względu na ukształtowanie i zagospodarowanie terenu), -odpady należy wywieźć poza teren konkretnego kompleksu, z zagospodarowaniem we własnym zakresie. e) utrzymanie porządku i czystości na międzytorzach i przejazdach; f) utrzymanie porządku na Wojskowych Bocznicach kolejowych; g) dbanie o bezpieczeństwo jazd manewrowych; UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest do wywozu składowanych śmieci w związku z realizacją usługi. Odpady złomu stalowego lub innych metali Wykonawca przekazuje do magazynu Zamawiającego. Do obowiązków osoby, która posiada uprawniania budowlane minimum w ograniczonym zakresie, w specjalności inżynieryjnej kolejowej lub uprawniania budowlane w specjalności linii, węzłów i stacji kolejowych, należy: a) wymiana uszkodzonych złączek, regulacja zamknięć nastawczych i sprzężeń zamknięć nastawczych, utrzymanie szerokości toru; b) regulacja zamknięć nastawnych; c) typowanie niezbędnych konserwacji oraz wskazanie na te, które muszą być przeprowadzone w pierwszej kolejności; d) nadzór nad wykonywaniem konserwacji; e) podpisywanie comiesięcznego protokołu odbioru usługi; f) obserwacja i natychmiastowe zawiadomienie uprawnionego pracownika Zamawiającego: -o stanie technicznym innych budowli i urządzeń zainstalowanych na torze lub obok toru, -o powstałych uszkodzeniach w nawierzchni oraz o zapobieganiu w ich tworzeniu się, -o braku możliwości usunięcia usterki; wówczas, do czasu naprawy miejsce niebezpieczne należy osłaniać zgodnie z przepisami sygnalizacji kolejowej obowiązującej na bocznicy kolejowej, -o sprawdzeniach braku wystąpienia usterek lub odkształceń grożących naruszeniem prawidłowego działania rozjazdów lub urządzeń nastawczych, -o sprawdzeniach braku pęknięć na szynach i łubkach, -o sprawdzeniach braku uszkodzeń podkładów gwarantujących właściwe podparcie szyn i szerokości toru, -o sprawdzeniach prawidłowości stanu przytwierdzenia szyn do podkładów, -o sprawdzeniach braku wystąpienia oznak pełzania szyn lub całego toru, -o sprawdzeniach braku kradzieży torów lub rozjazdów lub innych nieprawidłowości. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną