Usługa utrzymania czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64

Sąd Apelacyjny w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, G. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 68 50 662 , fax. 42 209 11 71
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Łodzi
  G. Narutowicza 64
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 68 50 662, fax. 42 209 11 71
  REGON: 00431357500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lodz.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 64. Zakres usługi obejmuje: a) sprzątanie pokoi biurowych, sal rozpraw, toalet, korytarzy i klatek schodowych o łącznej powierzchni 9 955,37 m2 włącznie z konserwacją i nabłyszczaniem podłóg – przy, zastosowaniu środków czystości i sprzętu wykonawcy, wraz z uzupełnianiem dozowników w toaletach w mydło w płynie, ręczniki papierowe i papier toaletowy, które zapewnia Zamawiający, b) mycie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni najniższego rzędu okien, w holu głównym od strony parkingu i ulicy Narutowicza - jeden raz w miesiącu, c) mycie okien i parapetów dwa razy w okresie obowiązywania umowy, d) czyszczenie boazerii drewnianej sal rozpraw dwa razy w okresie obowiązywania umowy, e) akrylowanie podłóg pokrytych marmoleum na I, II i III piętrze (korytarz i pomieszczenia socjalne) 1 raz w okresie obowiązywania umowy. 2. Szczegółowy zakres usług, wykaz pomieszczeń, powierzchnie, zakres czynności oraz dane dotyczące minimalnej liczby osób zatrudnionych do sprzątania i czasu ich pracy – określone zostały w Załączniku Nr 1 do wzoru umowy „zakres usługi”. Dane dotyczące minimalnej liczby osób (zaznaczone kursywą) podane zostały w celu umożliwienia wykonawcom wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących składu osobowego personelu sprzątającego i sporządzenia kalkulacji kosztów. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia określonego w ust. 1 pkt c, d, e wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, dotyczy to np. świetlików dachowych oraz okien przyziemia budynku (wymagających mycia z zewnątrz budynku przy pomocy drabiny), akrylowania podłogi, czyszczenia boazerii. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za działania własne. 4. Pozostałe usługi, o których mowa w ust. 1 pkt a i b, wykonawca zobowiązany jest świadczyć w obsadzie składającej się z własnych pracowników i nie powierzać ich wykonania podwykonawcom. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy „zakres usługi”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną