Usługa w zakresie ubezpieczenia OC szkód w środowisku (z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego) - Ubezpieczenie OC zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm)– Celowy Związek Gmin R-XXI – na lata 2019/2020

Celowy Związek Gmin R-XXI ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Celowy Związek Gmin R-XXI
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 72-200 Nowogard, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 91 5791920; 5791950, , fax. 91 5791953,5791955
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Celowy Związek Gmin R-XXI
  Plac Wolności 5
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 5791920; 5791950, , fax. 91 5791953,5791955
  REGON: 81254669600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.https://czg.nowogard.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Związek międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie ubezpieczenia OC szkód w środowisku (z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego) - Ubezpieczenie OC zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm)– Celowy Związek Gmin R-XXI – na lata 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa w zakresie ubezpieczenia OC szkód w środowisku (z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego) - Ubezpieczenie OC zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm)– Celowy Związek Gmin R-XXI – na lata 2019/2020. 2. Przedmiot zamówienia zakresem obejmuje: Ubezpieczenia OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. 3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia – część niejawna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną