usługi kosztorysowania remontów lokali administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi kosztorysowania remontów lokali administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi kosztorysowania remontów lokali administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich, na terenie RON-ów nr 1,2,3,11,12,13,14,15; (dzielnice Bałuty, Śródmieście, Widzew) na warunkach określonych w projekcie umowy – załącznik nr 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 380) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną