Usługi szkoleniowe w zakresie kardiochirurgii do realizacji projektu edukacyjnego

Śląskie Centrum Chorób Serca ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej
 • Telefon/fax: tel. 323 733 668 , fax. 32 2717654, 3733668
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Chorób Serca
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 323 733 668, fax. 32 2717654, 3733668
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sccs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi szkoleniowe w zakresie kardiochirurgii do realizacji projektu edukacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie kardichirurgii (wykłady i ćwiczenia) oraz przygotowanie wykładów z zakresu tematyki kursu w formie prezentacji ppt. lub pdf., które będą następnie przekazywane uczestnikom kursów organizowanych w ramach projektu „EDU-HEART SILESIAN POWER - Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków EFS, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, a także wybór kierowników (będących jednocześnie szkolącymi) poszczególnych zadań przygotowujących i koordynujących przebieg ww. zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Pakietach od 1 do 10 stanowiących załączniki do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50561000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną