Usunięcie odsypiska brzegu prawego rzeki Poprad (udrożnienie) w km 37 + 500 – 38 + 200 /odcinkowo ok. 200 mb/ m. Żegiestów, gm. Muszyna, pow. nowosądecki woj. małopolskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usunięcie odsypiska brzegu prawego rzeki Poprad (udrożnienie) w km 37 + 500 – 38 + 200 /odcinkowo ok. 200 mb/ m. Żegiestów, gm. Muszyna, pow. nowosądecki woj. małopolskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie odsypiska zalegającego (namułu) wzdłuż prawego brzegu rzeki Poprad na odcinku km 37 + 500 – 38 + 200 w miejscowości Żegiestów, gm. Muszyna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie. Odsypisko przeznaczone do usunięcia zaznaczone jest kolorem niebieskim na załączonych mapach granicznych. Prace udrożnieniowe należy wykonać do linii czerwonej brzegu. Utworzone odsypisko jest o wysokości od 0,60m do 2,0m (śr. wysokość odcinków - 0,70m do 1,30m). Długość odcinka wymagająca udrożnienia to około 240m a szerokość zalegania odsypiska w korycie regulacyjnym przy brzegu prawym, wynosi od 7m do 27m. Pozyskany materiał ma zostać częściowo wbudowany w istniejące nierówności na brzegu prawym do istniejących murków ogrodzeniowych. Szczególną ostrożność należy zachować przy poruszaniu się sprzętem w pobliżu słupków granicznych, nie mogą one zostać naruszone. Wbudowanie polegać będzie na zasypie istniejących nierówności oraz dołów. W miejsca te należy wbudować część pozyskanego materiał co poprawi estetykę, wyrówna spadki, zniweluje nierówności, a to ułatwi spływ wód powodziowych. Usunięcie namułów zwiększy przekrój koryta, który przez ostatnie lata uległ zmniejszeniu. Wbudowanie części materiału w brzeg ponad krawędzią brzegu niższego podyktowane jest między innymi warunkami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie tj. część materiału ma być wbudowana w rejonie wybieranego materiału z koryta. Usunięcie odsypiska zmniejszy podmywanie brzegu słowackiego poprzez przerzucony nurt rzeki, zwiększy przekrój koryta co wpłynie również korzystnie na brzeg prawy, zmniejszy się zagrożenie powodziowe, obniży się zwierciadło wody przy przepływach wód powodziowych. Brzeg prawy nie może zostać naruszony, namuły należy zebrać do stałej linii brzegowej widniejącej na mapach granicznych. Przed przystąpieniem do prac teren musi zostać zdjęty przez uprawnionego geodetę. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację terenu na której przedstawiony będzie pomiar polskiej linii brzegowej, odsypiska czyli stanu wyjściowego oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą wraz z pomiarem i naniesieniem polskiej linii brzegowej oraz naniesieniem linii granicy państwowej z uwzględnieniem map granicznych nr II-036 oraz II-037. Ze względu na odcinek graniczny prace należy wykonać z największą starannością i dokładnością pod nadzorem geodezyjnym, tak aby nie została naruszona linia brzegu prawego określona podanymi współrzędnymi. Ze względu na dużą ilość materiału znajdującą się w odsypisku, przewidziano wbudowanie pozostałego materiału do 2km powyżej oraz poniżej. Zalegający materiał to mułki zastoiskowe z udziałem ziemno-żwirowym. Przemieszczony materiał po wbudowaniu należy wyrównać i wyplantować. Spadki po odbudowie kształtować o nachyleniu min 1% od zabudowań w kierunku cieku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną