USUWANIE Z TERENU POWIATU KĘPIŃSKIEGO WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-600 Kępno, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 62 782 89 00 , fax. 62 782 89 01
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Kościuszki 5
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 782 89 00, fax. 62 782 89 01
  REGON: 25085772900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkepno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USUWANIE Z TERENU POWIATU KĘPIŃSKIEGO WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest tj. odpadów o kodach 17 06 01 (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 05 (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) powstałych między innymi przy likwidacji lub wymianie elementów pokryć dachowych lub elementów budowlanych, budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: a) demontaż materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych, następnie ich odpowiednie zapakowanie, zabezpieczenie, zważenie, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i unieszkodliwienie lub utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; b) odpowiednie zapakowanie, zabezpieczenie, zważenie i załadunek wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko, rozładunek i unieszkodliwienie lub utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701), b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz.649 ze zm.), c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8 poz.31), d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zwierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz.1824). e) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 roku, poz.1973), f) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 roku, poz.1923). g) ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 11202 ze zm.). 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: a) obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia, b) posiadał wagę przewoźną o udźwigu powyżej 1 Mg wraz z dokumentem legalizacji (dokument deklaracji zgodności producenta). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. 4. Zamawiający nie gwarantuje całkowitej realizacji wartości zamówienia ponieważ przedmiot zamówienia realizowany będzie według ilości wniosków wpływających od osób zainteresowanych przekazywanych przez poszczególne gminy Powiatu. Miejsce wykonania zamówienia to nieruchomości leżące na terenie Powiatu Kępińskiego. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90650000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną