Utworzenie Klubu Dziecięcego “Maluszek” w Bielsku

Gmina Bielsk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Bielsk
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 09-230 Bielsk, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 24 265 01 01 , fax. 24 265 01 05
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bielsk
  Plac Wolności
  09-230 Bielsk, woj. mazowieckie
  tel. 24 265 01 01, fax. 24 265 01 05
  REGON: 61101556600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugbielsk.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie Klubu Dziecięcego “Maluszek” w Bielsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Utworzenie Klubu Dziecięcego „MALUSZEK” w Bielsku” 1.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku po byłym przedszkolu samorządowym i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci do lat 3, w zakresie: a) Roboty budowlane: wymiana konstrukcji dachu wraz z poszyciem, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie ścian działowych, wykonanie nowych posadzek i podłóg) b) Roboty elektryczne w zakresie: wewnętrzne instalacji elektrycznych i teletechnicznych: wlot, tablica główna RG, tablica kotłowni RK, instalacja elektryczna, teletechniczna i odgromowa c) Roboty instalacje w zakresie: instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem. 1.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-3 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. 3. Przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do wykonania przez wykonawcę. Jeśli w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie zakresy robót lub zostały ujęte w innym rozmiarze ilościowym, Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie określonym w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ i umowie załącznik nr 8 4. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi również:  organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci (teren przedszkolny), po przejęciu placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu budowy w sposób szczelny przy pomocy estetycznego ogrodzenia wys. minimum 1,80m  wykonanie niezbędnych badań, uzgodnień  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 5. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem budowy (wizja w terenie). 7. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 8. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „Maluch+” 2019”. Zamawiający informuje, iż otrzymał promesę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Żłobka. W przypadku, gdy nie zostanie podpisana umowa na dofinansowanie, Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną