Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób z autyzmem w lokalu przy ul. Piotrowickiej 44/2 w Katowicach

Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 032 2511451, 2517817 , fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Jagiellońska 17
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2511451, 2517817, fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
  REGON: 34513870000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób z autyzmem w lokalu przy ul. Piotrowickiej 44/2 w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób z autyzmem w lokalu przy ul. Piotrowickiej 44/2 w Katowicach. Przedmiotowy remont i adaptacja lokalu przy ul. Piotrowickiej 44/2 jest związany z utworzeniem i funkcjonowaniem nowego mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach – II etap” (nr projektu: PSL.09.02.01-24-02HA/19, Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). W ramach zadania pod nazwą „Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób z autyzmem w lokalu przy ul. Piotrowickiej 44/2 w Katowicach” należy wykonać: dokumentację projektową, stwiorb oraz sprawować będzie nadzór autorski, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz roboty budowlane zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz Program Funkcjonalno-Użytkowy. Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną