świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska
 • Telefon/fax: tel. 0-74 851 50 10 , fax. 0-74 851 50 11
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
  ul. Wałbrzyska 15
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 0-74 851 50 10, fax. 0-74 851 50 11
  REGON: 89072420800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.swidnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, oraz terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, z podziałem na części zamówienia: Część nr 1 – świadczenie usług fizjoterapii w wymiarze 900 h Część nr 2 – przeprowadzenie terapii EEG Biofeedback w wymiarze 1100 h 2. Uczestnikami usług będą dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego. 3. Liczba godzin wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika będzie zależała od jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 4. Usługi specjalistyczne będą odbywać się w ilości wskazanej przez Zamawiającego w granicach limitów godzin przewidzianych dla każdej z części zamówienia. 5. Usługi specjalistyczne mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia. Dokładne godziny i terminy spotkań Wykonawca ustali z Zamawiającym i/lub uczestnikiem projektu i/lub z rodziną zastępczą. 6. Termin realizacji poszczególnych części zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku. 7. Usługi, dla wszystkich części zamówienia, realizowane będą na terenie miasta Świdnica w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę. Część nr 1 – świadczenie usług fizjoterapii w wymiarze 900 h Planowany wymiar zamówienia: 900 godzin zegarowych. Przewidywana ilość osób objętych wsparciem: 20 Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przeprowadzenia diagnozy wstępnej i końcowej przez lekarza specjalizacji rehabilitacji medycznej, b) dostosowania rodzaju i ilości indywidualnych zabiegów dla każdego uczestnika zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, c) przeprowadzenia zabiegów w trybie ciągłym przez odpowiednią liczbę fizjoterapeutów zapewnioną przez Wykonawcę w celu zrealizowania wszystkich zaplanowanych godzin, d) zapewnienie podczas trwania terapii opieki lekarza specjalizacji rehabilitacji medycznej, e) prowadzenia karty badań dla każdego uczestnika terapii, przedstawiającej ocenę jej skuteczności i efektywności, f) czas trwania jednego zabiegu zależeć będzie od indywidualnych potrzeb uczestnika terapii, jego predyspozycji wiekowych i świadomej współpracy z fizjoterapeutą, g) zabiegi odbywać się będą na terenie miasta Świdnica w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę, w miejscu odpowiednio do tego przystosowanym, zapewniającym niezbędny sprzęt do przeprowadzania rehabilitacji, h) zabiegi rehabilitacyjne powinny zostać przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje z zakresu fizjoterapii/rehabilitacji, i) Wykonawca zobowiązuje się udzielać rodzinom zastępczym specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem w domu, monitorowania rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzania opinii, j) sporządzania comiesięcznych harmonogramów zabiegów fizjoterapeutycznych uwzględniających wszystkich uczestników oraz przekazanie go Zamawiającemu, k) Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego udokumentowania i rozliczenia prowadzonej usługi przy pomocy zestawień zrealizowanych zabiegów fizjoterapeutycznych indywidulanie dla każdego uczestnika, l) oznakowania miejsca prowadzenia usługi. Wykonawca składając ofertę określa, w szczególności:  wynagrodzenie za 1 godzinę zegarową zabiegów fizjoterapeutycznych określone w wartości brutto;  łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego częścią nr 1. UWAGA: W części 1 Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości przewidywanych godzin zabiegów fizjoterapeutycznych o 20%. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób objętych wsparciem o 3 osoby. Podany planowany wymiar godzin służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu podanej ilości godzin, które mogą być zwiększone lub zmniejszone, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Część nr 2 – przeprowadzenie terapii EEG Biofeedback w wymiarze 1100 h Planowany wymiar zamówienia: 1.100 godzin zegarowych. Przewidywana ilość osób objętych wsparciem: 25. Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przeprowadzenia treningu EEG Biofeedback w wymiarze 1100 h, obejmującego: przeprowadzenie badania podstawowego, tzw. zapisu surowego oraz próbnego treningu, przeprowadzenie wywiadu i określenie celu działań terapeutycznych w odniesieniu do przeprowadzonej diagnozy oraz zebranie najważniejszych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej, społecznej i zdrowotnej pacjenta; przeprowadzenie treningów, przy pomocy wzmacniacza fal EEG (tzw. głowicy) z odpowiednim oprogramowaniem; po każdej sesji treningowej dokonanie krótkiego podsumowania przebiegu treningu i postępów w terapii; podsumowanie terapii oraz konsultacja z opiekunami dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, b) dostosowanie terapii do indywidualnych predyspozycji wiekowych uczestnika i jego świadomej współpracy z terapeutą, c) przeprowadzenie terapii według wymagań programowych i organizacyjnych określonych dla tej metody, d) częstotliwość terapii minimum raz w tygodniu/czas trwania 1h zegarowa, e) usługa realizowana będzie na terenie miasta Świdnica, w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę, f) zapewnienia odpowiedniego miejsca oraz niezbędnego sprzętu i materiałów do przeprowadzenia terapii, g) zapewnienia wykwalifikowanej kadry do prowadzenia terapii, h) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania instruktażu w zakresie zaleceń udziału w terapii oraz samego jej przebiegu, i) sporządzania comiesięcznych harmonogramów, uwzględniających wszystkich uczestników terapii oraz przekazanie go Zamawiającemu, j) Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego udokumentowania i rozliczenia prowadzonej usługi w postaci list obecności na podstawie wzorów udostępnionych przez Zamawiającego, k) oznakowania miejsca prowadzenia usługi. Wykonawca składając ofertę określa, w szczególności:  wynagrodzenie za 1 godzinę zegarową zajęć z EEG Biofeedback określone w wartości brutto;  łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego częścią nr 2. UWAGA: W części 2 Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości przewidywanych godzin treningów EEG Biofeedback o 20%. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób objętych wsparciem o 3 osoby. Podany planowany wymiar godzin służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu podanej ilości godzin, które mogą być zwiększone lub zmniejszone, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca uprawniony jest do złożenia oferty na dowolną ilość części zamówienia. Umowy z wykonawcami będą zawierane odrębnie dla każdej z części zamówienia. Zastrzega się, że lista uczestników terapii będzie miała charakter otwarty, tj. Zleceniodawca na każdym etapie realizacji zadania może skierować nową osobę do objęcia wsparciem, może również w porozumieniu ze Zleceniobiorcą i/lub uczestnikiem i/lub rodziną zastępczą zakończyć wsparcie wobec danej osoby na każdym etapie realizacji zadania. Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi usługi z uwagi na nieobecność prawidłowo zawiadomionego uczestnika projektu w terminie wynikającym z harmonogramów, to za czas gotowości do przeprowadzenia usługi wynagrodzenie nie przysługuje. 8. Do obowiązków Wykonawcy w każdej części zamówienia należeć będzie:  dokumentowanie prowadzonych terapii poprzez prowadzenie comiesięcznego zestawienia zrealizowanych spotkań, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego,  bieżące informowanie Zamawiającego o każdorazowym niezrealizowaniu terapii i okolicznościach uniemożliwiających realizowanie zadania,  podpisanie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych. 9. Informacje dodatkowe: a) Wykonawca składając ofertę cenową zgodną ze wzorem zaproponowanym przez Zamawiającego na realizację danej części zamówienia podpisuje również klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych związanych ze złożeniem oraz realizacją oferty cenowej na realizację przedmiotowego zamówienia. b) Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę zegarową brutto (odrębnie dla każdej części zamówienia) posługując się przy jej określeniu opisem przedmiotu zamówienia. c) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, które będzie niezmienne w trakcie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną