Świadczenie usług w zakresie objęcia ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów mechanicznych należących do MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i ubezpieczenia majątku ww. zamawiającego

Miejski Zakład Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarosławiu
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Zamkowa
 • Telefon/fax: tel. 166 214 383 , fax. 166 214 383
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarosławiu
  ul. Zamkowa 1
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 166 214 383, fax. 166 214 383
  REGON: 18028787800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk-jaroslaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie objęcia ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów mechanicznych należących do MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i ubezpieczenia majątku ww. zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarosławiu w zakresie: a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC); b) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zniszczenia i utraty auto-casco (AC); c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW). Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wykaz pojazdów zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i ubezpieczenia majątku Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarosławiu w zakresie: a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wykaz mienia i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku. Wykaz mienia i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66514110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną