Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu naboru i przeprowadzeniu stacjonarnych kursów języka polskiego dla dorosłych cudzoziemców w ramach projektu nr 5/8-2017/OG-FAMI pn. ,,Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 042 6641526, 6641210 , fax. 426 641 112
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6641526, 6641210, fax. 426 641 112
  REGON: 43080020000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu naboru i przeprowadzeniu stacjonarnych kursów języka polskiego dla dorosłych cudzoziemców w ramach projektu nr 5/8-2017/OG-FAMI pn. ,,Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie naboru i przeprowadzenie stacjonarnych kursów języka polskiego dla dorosłych cudzoziemców, na co najmniej 2 poziomach nauczania (w zależności od potrzeb zgłoszonych przez uczestników). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do Ogłoszenia. 4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 80100000-5 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na zorganizowaniu naboru i przeprowadzeniu stacjonarnych kursów języka polskiego dla dorosłych cudzoziemców, na co najmniej 2 poziomach nauczania (w zależności od potrzeb zgłoszonych przez uczestników). 2. Usługa polegająca na przeprowadzeniu stacjonarnych kursów języka polskiego powinna być świadczona w następujący sposób: a) zorganizowanie naboru uczestników przez Wykonawcę najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.; b) przeprowadzenie stacjonarnych kursów języka polskiego dla dorosłych cudzoziemców, w sposób ciągły, przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia pierwszego kursu, nie później jednak niż do dnia 31 października 2021 r. 3. Grupy szkoleniowe powinny liczyć od 3 do 8 osób. 4. Kursy językowe powinny zostać przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowych kursów języka polskiego dla cudzoziemców (Dz.U. nr 61 poz. 306), w taki sposób, aby były dostosowane do wieku, pochodzenia, potrzeb i możliwości uczestników. 5. Wykonawca powinien zaproponować podział kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców maksymalnie na cztery części, odpowiadając poszczególnym poziomom biegłości językowej (A1, A2, B1 lub B2) i umożliwić dostosowanie układu kursu do potrzeb osób uczących się – np. ich wieku, poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, możliwości poznawczych czy długości pobytu w Polsce. 6. Wykonawca powinien dążyć do tego, aby w wyniku realizacji usługi uczestnicy kursów: 1) komunikowali się w języku polskim w podstawowych sytuacjach codziennych związanych z organizacją życia w Polsce, podróżowaniem, załatwianiem spraw urzędowych, 2) pisali krótkie teksty oficjalne i nieoficjalne, 3) rozumieli najważniejsze treści i intencje zawarte w prostych tekstach pisanych i mówionych, 4) opanowali podstawowe zasoby słownictwa, reguły gramatyczne, ortograficzne i interpunkcje oraz wymowę i intonację umożliwiającą komunikowanie się z rodzimymi i nierodzimymi użytkownikami języka polskiego w oficjalnej i nieoficjalnej odmianie języka, 5) osiągnęli przewidziany na danym etapie kształcenia poziom kompetencji komunikacyjnej oraz wiedzy o kulturze polskiej. 7. W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) zorganizowania naboru uczestników kursów, 2) opracowania programu kursów w taki sposób, aby omawianym zagadnieniom poświęcona była liczba godzin nie mniejsza niż zaproponowana w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowych kursów języka polskiego dla cudzoziemców, 3) przeprowadzenia kursów, 4) opracowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursów oraz udostępniania ich uczestnikom, 5) zapewnienia podręczników i ćwiczeń dostosowanych do poziomu nauczania oraz innych materiałów dydaktycznych (dodatkowych ćwiczeń, tekstów), pozwalających uczestnikom na wykonywanie ćwiczeń, powtórkę materiału i samodzielną naukę języka polskiego w domu, 6) zapewnienia materiałów piśmiennych takich jak: 1 zeszyt A5 60k. w kratkę, 1 długopis, 1 teczka skrzydłowa z rzepem do przechowywania materiałów (1 zestaw dla 1 uczestnika), 7) wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu na danym poziomie. 8. W kursach języka polskiego dla cudzoziemców, będących przedmiotem niniejszego postępowania, mogą uczestniczyć wyłącznie niżej wymienieni cudzoziemcy: 1) osoby korzystające ze statusu uchodźcy lub osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE, 2) osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, o której mowa w pkt. 1, które jeszcze nie otrzymały ostatecznej decyzji, 3) osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE, 4) osoby, które są przesiedlone lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego lub osoby, które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego, 5) cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 roku poz. 2206 z późn. zm. na podstawie: a. wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 18a-21, 23-25, b. zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt. 6a jednak wyłączenie to nie dotyczy osób, które otrzymały zgodę na pobyt ze względów humanitarnych), c. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211), d. dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie ,,zgoda na pobyt tolerowany” (art.226 ust.5), e. zgody na pobyt ze względów humanitarnych, 6) cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy: a. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2), b. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2), c. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, d. złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust.4-6, 9-13, 17, 18a.-21, 23-25, e. złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300 ust. 4), 7) przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego, 8) małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. punktach 5-7 i 9, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań, w tym będący obywatelami Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, 9) osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o: a. udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108), b. udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206), c. udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223), d. przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1,: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla, potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia. 9. Kursy powinny zostać zorganizowane dla 90 osób z powyższej grupy docelowej, przy czym w kursach powinny wziąć udział co najmniej 2 osoby posiadające status uchodźcy lub być objęte ochroną uzupełniającą. W przypadku oszczędności Zamawiający nie wyklucza możliwości zwiększenia liczby uczestników kursów maksymalnie o 10 osób. Czas trwania jednego poziomu kursu powinien wynosić 100 godzin, przy czym 1 godzina lekcyjna, to 60 minut. 10. Szczegółowy rozkład zajęć ustali Wykonawca, biorąc pod uwagę potrzeby uczestników kursów, w taki sposób, aby zajęcia były zaplanowane możliwie regularnie w okresie prowadzenia kursów, przy czym dopuszcza się wydłużone przerwy między zajęciami w okresie wakacyjnym oraz świątecznym. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zajęcia były prowadzone w dowolnym dniu tygodnia i o dowolnej porze dnia. Zamawiający wyklucza możliwość organizowania zajęć on-line. 12. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie miejsce przeprowadzenia kursów – sale wykładowe o powierzchni dostosowanej do potrzeby grupy szkoleniowej liczącej do 8 osób, wyposażone w ławki i krzesła, odpowiednio oświetlone, w których istnieje możliwość zorganizowania zajęć w formie prezentacji multimedialnej, wyświetlania filmu szkoleniowego, wysłuchania nagrań. W trakcie zajęć uczestnicy kursów powinni mieć dostęp do łazienki i toalety. 13. W salach wykładowych powinna być informacja, że zajęcia kursów odbywają się w ramach projektu pn. ,,Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 14. Wykonawca powinien zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe i doświadczenie w prowadzeniu kursów języka polskiego jako obcego. 15. Kurs języka polskiego na danym poziomie nauczania (A1, A2, B1, B2) powinien kończyć się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym, potwierdzającym osiągnięcie przez jego uczestnika podstawowego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie trzech sprawności językowych, jakimi są rozumienie, mówienie i pisanie. 16. Nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia kursu, Wykonawca usługi powinien wydać uczestnikom zaświadczenie o jego ukończeniu. Warunkiem wydania zaświadczenia jest co najmniej 60% obecności na zajęciach i uzyskanie z egzaminu znajomości języka polskiego na danym poziomie nauczania wyniku wynoszącego co najmniej 60%. 17. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursów ochronę danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz powinien zagwarantować uczestnikom udział w kursie na zasadach bezpłatności, poufności, dostępności, dobrowolności równości (bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne, wyznanie religijne, przynależność organizacyjną). 18. Wykonawca powinien zapewnić stały adres poczty elektronicznej służący do obsługi korespondencji z cudzoziemcami i z Zamawiającym. 19. Wykonawca powinien dokumentować realizację usługi poprzez: 1) pisemne deklaracje uczestnictwa w projekcie i formularze zgłoszeniowe wypełnione przez uczestników kursów, 2) pobranie zgód na przetwarzanie danych osobowych od uczestników kursów, 3) listy obecności potwierdzające udział uczestników w kursie, zawierające co najmniej datę i godzinę zajęć, poziom kursu, oznaczenie grupy szkoleniowej w przypadku gdy na danym poziomie nauczania funkcjonuje kilka grup szkoleniowych, imię i nazwisko uczestnika, podpis uczestnika, 4) inne dokumenty potwierdzające postępy w nauce uczestników kursów (test wiedzy, sprawdziany), 5) korespondencję pisemną i mailową prowadzoną z uczestnikami kursów, 6) usprawiedliwienia nieobecności, 7) ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników na ostatnich zajęciach w ramach kursów. 20. Wykonawca ma prawo ustalić z uczestnikami kursu zasady uczestnictwa w kursach, liczbę godzin zajęć wymaganych do ukończenia kursu na danym poziomie, liczbę dopuszczalnych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, zawierając z uczestnikami stosowne umowy. 21. Liczba cudzoziemców ustalona będzie na podstawie deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z formularzem zgłoszeniowym (jeden cudzoziemiec składa tylko jedną deklarację uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy, niezależnie od tego, na ilu poziomach będzie uczył się języka polskiego). Zamawiający opracuje wzory ww. dokumentów (deklaracji i formularza), które będą stanowić załączniki do umowy o świadczenie tej usługi, a Wykonawca będzie je przekazywał Zamawiającemu wraz z fakturą dotyczącą okresu, w którym dokumenty te zostały pobrane od cudzoziemców. 22. Wykonawca będzie ściśle współpracować z wyznaczonymi przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi koordynatorami projektu oraz wyznaczonymi pracownikami Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej. 23. Wykonawca zapewni wyznaczonym pracownikom Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dostęp do dokumentacji projektu. 24. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania pracownikom Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanych zadań, w terminie i w formie umożliwiającej Urzędowi wywiązanie się z obowiązków informacyjnych względem Centrum Obsługi Projektów Europejskich i innych podmiotów uprawnionych do kontroli lub audytu wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich. 25. Wykonawca podda się kontroli, monitoringowi i audytowi w zakresie prawidłowej realizacji zadania. 26. Wykonawca będzie: 1) informował uczestników kursów o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację zadania, tzn. że pochodzą one z Funduszu Azylu, Integracji i Migracji (FAMI) w ramach projektu nr 5/8-2017/OG-FAMI pn. ,,Łódzkie wspiera integracje cudzoziemców”, 2) zamieszczał na swojej stronie internetowej stosowne ogłoszenie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych, 3) umieszczał na wytwarzanych dokumentach, w tym opracowanych przez siebie materiałach szkoleniowych, logo FAMI oraz nazwę projektu, 4) wykorzystywał materiały informacyjne i wzory dokumentów przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. 27. Wykonawca nie może powierzyć realizacji usługi innemu Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną