Świadczenie usługi rozwoju systemu Internetowa Platforma Aukcyjna celem przeprowadzenia w 2019 roku aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE oraz utrzymanie systemu.

Urząd Regulacji Energetyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Telefon/fax: tel. 22 487 56 60 , fax. 22 378 16 20
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Regulacji Energetyki
  Al. Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 487 56 60, fax. 22 378 16 20
  REGON: 12726443000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ure.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi rozwoju systemu Internetowa Platforma Aukcyjna celem przeprowadzenia w 2019 roku aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE oraz utrzymanie systemu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rozwoju systemu Internetowa Platforma Aukcyjna celem przeprowadzenia w 2019 roku aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE oraz utrzymanie systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72262000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną