Wybór inwestora zastępczego do realizacji inwestycji polegającej na wymianie drewnianej konstrukcji dachu oraz modernizacji poddasza pod względem p.poż i bhp i wykonania dokumentacji projektowej dostosowania pozostałych części obiektu pod względem p.poż i bhp w budynku O-3 Polskiego Radia S.A. przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie

Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. +48 22 645 36 90, , fax. +48 22 645 39 57
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych
  Al. Niepodległości 77/85
  00-977 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 645 36 90, , fax. +48 22 645 39 57
  REGON: 10420591000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prsa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór inwestora zastępczego do realizacji inwestycji polegającej na wymianie drewnianej konstrukcji dachu oraz modernizacji poddasza pod względem p.poż i bhp i wykonania dokumentacji projektowej dostosowania pozostałych części obiektu pod względem p.poż i bhp w budynku O-3 Polskiego Radia S.A. przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego, w związku z inwestycją budowalną polegającą na wymianie drewnianej konstrukcji dachu oraz modernizacji poddasza pod względem p.poż i bhp i wykonania dokumentacji projektowej dostosowania pozostałych części obiektu pod względem p.poż i bhp w budynku O-3 Polskiego Radia S.A. przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w trzech głównych etapach: 1) przygotowanie koncepcji, projektów budowlanych i dokumentacji projektowych wykonawczych wraz z przygotowaniem postępowania, za zasadach określonych w Załączniku nr 1; 2) przeprowadzenie wraz z Zamawiającym postępowania na wykonawcę robót budowlanych, 3) wykonanie czynności zastępstwa inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowlanej i rozliczenie robót budowlanych oraz przekazanie obiektu do użytkowania wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71530000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną