Wykaszanie poboczy i rowów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin w roku 2019

Gmina Jarocin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Jarocin
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-200 Jarocin, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 627 499 500 , fax. 627 472 225
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarocin
  Al. Niepodległości 10
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 499 500, fax. 627 472 225
  REGON: 25085470200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykaszanie poboczy i rowów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykaszanie poboczy i rowów w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin. Celem podniesienia standardów utrzymania terenów zieleni: Odpady zebrane i wytworzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, należy dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów z siedzibą Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z odbiorcą odpadów na koszt własny. 5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 77312000-7 77314100-5 5.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ Szczegółowa specyfikacja techniczna koszenia poboczy. 5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: 5.5.1. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia. 5.6. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77312000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną