Wykonanie otwartej strefy aktywności w miejscowości Augustówka

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-445 Osieck, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 025 6857026 w. 14 , fax. 256 857 090
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Rynek 1
  08-445 Osieck, woj. mazowieckie
  tel. 025 6857026 w. 14, fax. 256 857 090
  REGON: 54171800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osieck.pl, www.bip.osieck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie otwartej strefy aktywności w miejscowości Augustówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy, wraz z montażem infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na potrzeby utworzenia otwartej Strefy Aktywności na terenie wsi Augustówka, dz. ew., 512,513 w centrum miejscowości w obrębie istniejącego placu zabaw. Teren dostępny jest od strony drogi publicznej z istniejących ciągów pieszych. Zaprojektowano wyposażenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w siłownię zewnętrzną: - 6 urządzeń fitness, część o charakterze sprawnościowym, strefa rekreacji dla dzieci z urządzeniami zabawowymi, - urządzeniami do gier i małą infrastrukturą, które będą montowane na placu o wymiarach 4500 cm x 1000 cm o piaszczystej nawierzchni. Zaplanowano również usytuowanie urządzeń o charakterze edukacyjnym, ławki parkowe (5 szt.) dla urządzenia strefy relaksu oraz elementy uzupełniające: kosze na śmieci, tablica informacyjna, stojaki na rowery. Zaprojektowano również elementy zieleni niskiej i inne nasadzenia oraz oświetlenie terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną