Wykonanie przebudowy budynku Nr 3 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 73.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 042 6641526, 6641210 , fax. 426 641 112
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6641526, 6641210, fax. 426 641 112
  REGON: 43080020000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy budynku Nr 3 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 73.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku Nr 3 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 73. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie posiadanych przez Zamawiającego opracowań, stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Podwykonawcy: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców; 2) do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego; 3) szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawstwa zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ. 4. Roboty muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający pracy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 5. Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia sporządzony został z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 6. Wykonawca zatrudni na umowę o pracę osoby wykonujące prace związane z realizacją zamówienia. Wykonawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. Wymóg ten nie dotyczy osób wykonujących funkcje kierownicze. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP - zostały zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). 7. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, który wynosi min. 60 m-cy, max. 84 m-ce, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje gwarancję na wykonane roboty oraz na zamontowane urządzenia i materiały. Wzór dokumentu gwarancji stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną