Wykonanie robót budowlanych - Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Leśnictwo Lipnica

Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-171 Wrocław, ul. Czajkowskiego 11/13
 • Telefon/fax: tel. 713 252 562 , fax. 713 261 396
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu
  ul. Czajkowskiego 11/13
  51-171 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 252 562, fax. 713 261 396
  REGON: 93018623000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zulwroclaw.wroclaw.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych - Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Leśnictwo Lipnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych - Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Leśnictwo Lipnica”. Adres administracyjny inwestycji: województwo dolnośląskie, powiat wołowski, Gmina Wołów, obręb ewidencyjny Lipnica. Miejsce realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 4. 2. Przedmiotem zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie : mechaniczne karczowanie pni, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne usunięcie nasypów niekontrolowanych, rozebranie przepustów, wraz z wywozem gruzu, wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie, wykonanie nasypów, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego - bez wykonania rowów przydrożnych, wykonanie zabruku skarp, przekopów i nasypów. 3. Szczegółowy opis zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi: 1) Załącznik nr 1a – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 2) Załącznik nr 1b – Dokumentacja projektowa 3) Załącznik nr 1c –Przedmiar robót Projekt budowlany, 4. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w specyfikacji technicznej towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie materiałów nie gorszych niż opisywanych w specyfikacji technicznej, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować materiały równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania. 5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 6. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę („Obowiązek zatrudnienia”): 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst. jedn. z 16.05.2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: pracowników wykonujących prace ogólnobudowlane. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. 2) Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności) następujące dokumenty: a) Jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest Wykonawca – oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób i rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. b) Jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest podwykonawca – oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: -dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób i rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy. c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; d) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej przewidzianej w §16 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Dodatkowe informacje Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), obowiązującymi Normami, i specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z rzeczywistym przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub realizację dostaw. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia. 3) Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją techniczną warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz zawrzeć w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym m.in. koszty organizacji i zabezpieczenia terenu robót budowlanych, koszty zakupu i transportu materiałów budowlanych na teren realizacji robót oraz dostarczenia i eksploatacji maszyn i urządzeń, koszty wynagrodzeń pracowników, inne nie wymienione, a niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia), zgodnie z SIWZ i jej załącznikami, w szczególności dokumentacją projektową i techniczną oraz przepisami prawa obowiązującymi dla przedmiotu zamówienia. 4) W celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy, zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia. 5) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją przetargową (SIWZ wraz z załącznikami) i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie trwania postępowania przetargowego i przygotowywania oferty. 6) Przedmiary robót należy odczytywać w powiązaniu z projektami wykonawczymi, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 7) Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy wg załącznika nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną