Wykonanie wystawy Surowce mineralne w Muzeum Geologicznym PIG-PIB wraz z opracowaniem kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Telefon/fax: tel. 22 4592313 , fax. 22 4592023
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Rakowiecka 4
  00-975 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4592313, fax. 22 4592023
  REGON: 00033213300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgi.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wystawy Surowce mineralne w Muzeum Geologicznym PIG-PIB wraz z opracowaniem kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie wystawy Surowce mineralne w Muzeum Geologicznym PIG-PIB wraz z opracowaniem kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: - Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno - użytkowy”; - Załączniku nr 1a do SIWZ – „Projekt koncepcyjny wystawy stałej "Skarbiec Natury” w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie wraz z załącznikami”; - Załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79956000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną