Zabudowa terenu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Legnickie Pole”.

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wójt Gminy Legnickie Pole
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-241 Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignaza Dientzenhofer`a
 • Telefon/fax: tel. 768 582 816 , fax. (076) 858 28 12
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Legnickie Pole
  ul. Kiliana Ignaza Dientzenhofer`a 1
  59-241 Legnickie Pole, woj. dolnośląskie
  tel. 768 582 816, fax. (076) 858 28 12
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabudowa terenu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Legnickie Pole”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja obiektów pn.: „Zabudowa terenu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Legnickie Pole”, polegającego na zagospodarowaniu terenu pod urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzenia placu zabaw i elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, etc.) w miejscowościach tj.: - w Legnickim Polu na terenie dz. nr ewid. 20/1 obr. Legnickie Pole jedn.ewid.020905_2 Legnickie Pole, - w Mikołajowicach na terenie fragmentu działki 99 obręb Mikołajowice jedn. ewid.020905_2 Legnickie Pole - w Bartoszowie na terenie fragment działki 186 obręb Bartoszów jedn.ewid.020905_2 legnickie Pole II. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: - część 1 - zagospodarowanie placu zabaw i ogrodzenie z montażem w miejscowości Legnickie Pole, Mikołajowice i Bartoszów, - część 2 – zagospodarowanie siłowni z montażem i nasadzeniem zieleni oraz montażem tablic w miejscowości Legnickie Pole, Mikołajowice i Bartoszów 1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in. następujące roboty: roboty ziemne, w tym zerwanie humusu oraz wykonanie podbudowy;  demontaż elementów kolidujących z inwestycją  wykonanie warstw placu zabaw, siłowi zewnętrznej i ścieżek pieszych (odsączająca, konstrukcyjna, wierzchnia);  montaż urządzeń fitness, urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury, w tym tablicy z regulaminem siłowni zewnętrznej oraz tablicy z regulaminem placu zabaw,  montażu tablic informujących o otrzymanej pomocy finansowej, wykonanych zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujących;  montaż ogrodzeń, bram i furtek; - wykonanie nasadzeń zieleni 2. W ramach przedmiotu zamówienia obowiązkiem wykonawcy będzie również założenie książki obiektu budowlanego, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) oraz przeprowadzanie w okresie rękojmi za wady okresowych kontroli rocznych stanu technicznego i przydatności do użytkowania zamontowanych urządzeń, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). III. Szczegółowy zakres rzeczowy robót dla przedmiotu zamówienia został opisany w następującej dokumentacji projektowej : 1. projekt zagospodarowania terenu – w Legnickim Polu na terenie dz. nr ewid. 20/1 obr. Legnickie Pole jedn.ewid.020905_2 Legnickie Pole, 2. projekt zagospodarowania terenu - w Mikołajowicach na terenie fragmentu działki 99 obręb Mikołajowice jedn. ewid.020905_2 Legnickie Pole 3. projekt zagospodarowania terenu - w Bartoszowie na terenie fragment działki 186 obręb Bartoszów jedn.ewid.020905_2 legnickie Pole 4. przedmiary robót , 5. specyfikacja techniczna. 6. zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do wykonania robót. IV. Warunki realizacji zadania pn.: „Zabudowa terenu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Legnickie Pole”. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane niezbędne do oddani zadania pod nazwą „Zabudowa terenu infrastrukturą sportowo - rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Legnickie Pole”, opisanego w pkt 3.1. 2. Od dnia podpisania protokołu przejęcia od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie budowy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przy realizacji zadania warunków wynikających z dokumentacji, Umowy oraz z protokołów uzgodnień z Zamawiającym. 4. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierowników budowy dla wskazanej branży, posiadającego aktualne uprawnienia budowalne, zgodne z zapisem rozdz. V działu 5.2 pkt 2 ppkt 2 SIWZ, prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie z postanowieniami SIWZ i Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego. 5. Wykonawca jest zobowiązany używać do wbudowania materiałów i urządzeń, uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnych z dokumentacją budowalną, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spełniających wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.). 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu, zgodnie z obowiązującym prawem, a także jest zobowiązany ustanowić bezpieczne warunki poruszania się osób trzecich w obrębie terenu objętego realizacją zadania oraz zabezpieczyć teren przed dostępem osób nieuprawnionych. 7. Wykonawca zobowiązuje się w toku wykonywanych robót utrzymać teren robót oraz tereny wokół w czystości, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. 8. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) – ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na każde żądanie Zamawiającego przedstawić karty odpadu, na dowód zeskładowania na składowisku odpadów. V. Ilekroć w dokumentacji niniejszego postępowania Zamawiający posługuje się wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oznaczenia te należy traktować, jako przykładowe lub wzorcowe. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów lub urządzeń równoważnych – innych typów, o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w SIWZ. Określone w dokumentacji typy materiałów i urządzeń podano przykładowo, dla wyznaczenia standardu technicznego oraz jakości. Wykonawca może zastąpić je materiałami lub urządzeniami o nie gorszej jakości o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany załączyć dane techniczne wskazujące na parametry techniczne. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi powinien stanowić załącznik do oferty. VI. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, określone w art. 29 ust. 3a u.p.z.p. (sekcja II.4 Ogłoszenia o zamówieniu): 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), pracowników wykonujących prace budowlane, objęte przedmiotem niniejszego zamówienia np.: brukarzy, rurarzy, operatorów maszyn. 2. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie spełniania warunku zatrudnienia na umowę o pracę. Na tym etapie, Wykonawca lub Podwykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 4. Brak kopii umowy/umów o pracę lub zaświadczenia z ZUS, o których mowa w pkt 3, będzie traktowane, jako niewykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę i skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 100,00 zł (sto złoty) za każdy dzień opóźnienia. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. VII. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną